موارد استفاده و کاربرد سامانه هوشمند تنظیم صورتجلسه در زمینه ثبت تغییرات شرکت بصورت دقیق در این مقاله ذکر شده است.

سامانه هوشمند تنظیم صورتجلسات در جهت سهولت امور ثبتی مخصوصا تنظیم صورتجلسات تغییرات شرکت  و ثبت شرکت تولید شد و بعد طی مرحله آزمایشی با درصد خطای صفر  به مرحله اجرا رسید.

نکته : سامانه هوشمند تنظیم صورتجلسه تضمین می کند به هیچ عنوان صورتجلسه تنظیم شده اخطار نخواهد خورد.

کاربرد سامانه هوشمند تنظیم صورتجلسه

    ثبت شرکت
    نحلال شرکت
    افزایش یا کاهش سرمایه شرکت
    ورود و یا خروج شریک یا شرکا
    تغییر نام شرکا
    تغییر موضوع شرکت
    تغییر آدرس شرکت
    تغییر دارندگان حق امضا که حتی می توان حق امضا را به یک نفر به شکل منفرد داد یه برعکس به تمامی شرکا داد
    تبدیل سهام شرکت به با نام و بی نام
    تغییر مواد اساسنامه شرکت
    تصویب تراز سود و زیان
    تعیین و تصویب بیلان مالی
    انتخاب یا تمدید بازرسین
    انتخاب یا تمدید اعضای هیات مدیره
    تعیین سمت هیات مدیره
    تغییر حق امضا