هر شخصیت حقوقی ( شرکت) باید پس از تأسیس برای تشکیل پرونده مالیاتی در واحد مالیاتی، اقدام کند. طبق مقررات مربوطه، شرکت تا 2 ماه پس از تأسیس مکلف به تشکیل پرونده دارایی و پرداخت حق التمبر (مالیات) سرمایه می باشد. تشکیل پرونده مالیاتی به معنای آن است که شرکت به سازمان امور مالیاتی اعلام نماید که چنین شرکتی تأسیس شده و طبق قانون دو در هزار سرمایه شرکت را پرداخت نماید در غیر این صورت مشمول جریمه مالیاتی معادل دو برابر مبلغ اولیه خواهید شد. به عبارت دیگر در صورت عدم تشکیل پرونده مالیاتی و پرداخت حق التمبر دارایی ظرف دو ماه به جای 2 در هزار معادل 6 در هزار سرمایه شرکت ثبت شده باید پرداخت نمایید.
• مدارک لازم جهت تشکیل پرونده مالیاتی به شرح ذیل می باشد :


اصل و کپی اساسنامه شرکت
اصل و کپی آگهی تاسیس
اظهارنامه ثبت شرکت ها (اصل و کپی)
اصل و کپی روزنامه رسمی
آگهی ثبت تغییرات ( اصل و کپی)
تصویر شناسنامه اعضای هیات مدیره به همراه اصل شناسنامه
اصل و کپی کارت ملی کلیه اعضای هیات مدیره
کپی فیش تلفن محل شرکت
اصل فیش واریزی دو در هزار مبلغ سرمایه اولیه شرکت در بانک ملی
تکمیل دفترچه مشخصات شناسایی شرکت ( دفترچه نام اشخاص حقوقی)
اصل گواهی امضای صاحبان امضای مجاز شده در دفترخانه اسناد رسمی
کپی سند مالکیت یا اجاره نامه به نام شرکت
اصل و کپی شرکتنامه شرکت.
در نظر داشته باشید که حتی در صورت عدم فعالیت شرکت تشکیل پرونده مالیاتی الزامی است و برای اعلام عدم فعالیت و عدم پرداخت مالیات احتیاج به انجام آن می باشد و در غیر این صورت مشمول جریمه می شوید.
جهت تشکیل پرونده مالیاتی و ارزش افزوده بایستی مراحل ذیل به ترتیب انجام شوند.
• مراحل تشکیل پرونده مالیاتی :

ابتدا باید برای مالیات عملکرد تشکیل پرونده بدهید.
لازم است تا وارد تارنمای  شده و از قسمت کد اقتصادی مراحل پیش ثبت نام کد اقتصادی را انجام دهید.
پس از انجام پیش ثبت نام با مراجعه به یکی از ادارات دارایی و دادن آدرس خود، حوزه و ممیز خود را پیدا نمایید.
حال با مراجعه با سامانه  مراحل پیش ثبت نام ارزش افزوده را انجام دهید.
زمانی که پاکت ارزش افزوده تحویل داده شد، مدارک خواسته شده را کامل کرده و سپس به آدرس :خ آذربایجان، خ پیروز جنوبی، ساختمان ارزش افزوده، واحد تشکیل پرونده، مراجعه کرده و مدارک را تحویل دهید.
زمان تحویل مدارک از آدرس حوزه ارزش افزوده خود مطلع شوید و پس از ارجاع پرونده با مراجعه به حوزه ارزش افزوده خود شماره پرونده و کد واحد مالیاتی را دریافت نمایید.
پس از دریافت تمامی شماره پرونده ها لازم است آنها را در سامانه ثبت نام کد اقتصادی وارد نمایید و ثبت نام کد اقتصادی خود را تکمیل کنید.
توجه داشته باشید که همیشه اطلاعات خود را به روز کنید تا از بروز مشکل جلوگیری نمایید.