ثبت شرکت سهامی خاص

شنبه 27 مرداد 1397

شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود.اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.(ماده 116)
مسئولیت شرکاء در شرکت تضامنی بر خلاف شرکت سهامی و شرکت با مسئولیت محدود به سرمایه یا آورده آن ها محدود نیست بلکه مسئولیت شرکاء نامحدود و به کلیه بدهی ها و تعهدات شرکت تسری دارد.لذا اعتبار شرکت تضامنی به سرمایه شرکت متکی نیست بلکه وابسته به شخصیت و اعتبار شرکاء است.

-اسم شرکت و الزامات قانونی آن
شرکت مانند اشخاص حقیقی نامی دارد که به آن موسوم است و قانون تجارت ایران نیز در مورد همه شرکت ها مقرر کرده است که تحت نامی خاص تشکیل می شوند.نام شرکت گاه به فعالیت شرکت بستگی دارد (مانند خانه گستر برای یک شرکت خانه سازی) و گاه ممکن است از اسم یک یا چند نفر از شرکا تشکیل شده باشد.اسم شرکت الزاماَ اسم تجارتی آن نیست،ولی چون شرکت تحت این عنوان تجارت می کند،معمولاَ اسم شرکت اسم تجارتی او نیز هست و از این نظر،دارای ارزش اقتصادی بوده،قسمتی از دارایی شرکت را تشکیل می دهد که قابل انتقال است(ماده 579 قانون تجارت).به همین دلیل جز در مورد شرکت تضامنی(ماده 117 قانون تجارت)اگر اسم شرکت اسم یکی از شرکا باشد،پس از خروجش از شرکت،نمی تواند بدون عوض تغییر اسم شرکت را تقاضا بکند،چه اسم مزبور متعلق به شرکت است و جزء دارایی او محسوب می شود.
مطابق ماده 116 قانون تجارت،شرکت تضامنی "تحت اسم مخصوصی"تشکیل می شود.در اسم شرکت تضامنی باید عبارت"شرکت تضامنی" و حداقل اسم یک نفر از شرکاء ذکر شود.در صورتیکه اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است عبارتی از قبیل " و شرکا" یا " و برادران" یا " و پسران"قید شود.(ماده 117)ماده اخیر،در واقع یکی از خصایص ویژه شرکت تضامنی را بیان می کند که در آن،شرکا"تحت نام جمعی" متعهد می شوند.
قانون گذار با اعلام اینکه اسم شرکت می تواند مشتمل بر اسامی کلیه شرکای تضامنی باشد،بر اهمیت مسئولیت جمعی شرکای این نوع شرکت تاکید کرده است؛ولی چون قید اسامی تمامی شرکا به ویژه وقتی که عده آن ها زیاد است،امکان ندارد در عمل اسم شرکت های تضامنی فقط از نام یکی از شرکا تشکیل می شود و بعد از آن،عبارات " و شرکا"،"وبرادران" و امثال آن ذکر می گردد.ذکر نام لااقل یکی از شرکا در اسم شرکت به کسانی که با شرکت معامله می کنند،اطمینان خاطر بیشتری می دهد تا ذکر عبارت"شرکت تضامنی"به تنهایی،آن طور که در کشور فرانسه باب شده است.
در واقع،در این کشور،با تصویب قانون 11 ژوئیه 1985 که مقررات ویژه ای را در زمینه های مختلف اقتصادی و مالی وضع کرده است،این قاعده که شرکت های تضامنی باید دارای اسمی مخصوص باشند که نام شرکا را شامل شود،لغو شده است.این قانون که l.221-2 را تغییر داده است،مقرر می کند که:"شرکت تضامنی دارای نامی خواهد بود که می تواند متضمن نام یک یا چند شریک باشد و باید بلافاصله،قبل یا بعد از آن،کلمات"شرکت تضامنی" ذکر گردد...".بنابراین از این پس شرکا می توانند نامی برای شرکت انتخاب کنند که هیچ ارتباطی با نامشان نداشته باشد.البته می توانند نام خود را نیز جزء اسم شرکت قرار دهند،ولی به انجام دادن آن اجباری ندارند.این راه حل،به ویژه در کشور ما،نباید مورد تایید قرار گیرد،چه همان طور که گفتیم ثبت شرکت برای تشکیل آن ضروری نیست و اگر شرکتی ثبت نشده باشد،طلبکاران نمی توانند با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها،از هویت و میزان اعتبار شرکای شرکت تضامنی آگاه شوند.
به هر حال،از آنجا که"اسم شرکت" از "اسم تجارتی" که می تواند هر اسمی باشد،جداست،تغییر آن متضمن اشکالات ویژه ای است.در واقع،هر گاه شریک و یا شرکایی که نام آن ها در اسم شرکت آمده است،فوت کنند و یا از شرکت خارج شوند،نام شرکت باید تغییر کند،چه به طلبکاران شرکت نباید این امر را القا کرد که شریک مورد بحث هنوز از شرکای شرکت است؛اما از طرفی،هر گاه شریک متوفی،موسس شرکت باشد،اعتبار شرکت متوفی مبتنی بر نامی است که تغییر آن موجب از میان رفتن شهرت شرکت خواهد بود و کافی است که اسم او از اسم شرکت خارج شود تا مشتریان شرکت آن را ترک کنند.این است که در فرانسه قبل از اینکه تغییراتی راجع به اسم شرکت تضامنی در قانون 1985 به وجود آید،قانون 1966 (ماده 490 مکرر)مواردی را پیش بینی کرده بود که در آن ها،وزیر دادگستری مجاز بود به درخواست شرکت تضامنی،به او اجازه دهد که با اسم مخصوص قبلی خود ادامه حیات دهد.تنها فایده تغییرات جدید قانون گذاری این کشور این است که با فوت یکی از شرکا و یا خروج یکی از آن ها،تغییر اسم شرکت ضرورت پیدا نمی کند.به هر حال،در سیستم حقوقی ما با وضع قانون گذاری فعلی،چنین اجازه ای به شرکت داده نشده است.
چند نکته:
-از آن جا که اسم شرکت تضامنی مستلزم معرفی نام شریک یا شرکاء است بنابراین چنانچه شریک مندرج در اسم شرکت فوت نماید یا از جمع شرکاء خارج شود باید نام یکی دیگر از شرکاء در اسم شرکت قید شود.چنانچه شرکت در خصوص جایگزینی نام یکی از شرکاء به توافق نرسند شرکت منحل می شود.
-با توجه به اینکه مسئولیت شرکاء تضامنی است هر یک از آن ها بصورت فردی و جمعی در مقابل مطالبات بستانکاران متعهد و مسئولیت تام دارند.بر این اساس هر بستانکار شرکت می تواند برای وصول مطالبات به هر یک از شرکاء که دسترسی دارد مراجعه و نسبت به وصول آن ها اقدام نماید و شرکت نمی تواند از بار مسئولیت شانه خالی کند، هر چند وی حق دارد در قبال پرداخت به بستانکاران طبق اساسنامه سهم خود را از دیگر شرکاء مطالبه و وصول نماید.
-چنانچه اساسنامه در خصوص تضامن شرکاء ترتیبی بر خلاف قانون تجارت تجویز نماید مراتب صرفاَ بین شرکاء نافذ بوده و در قبال اشخاص ثالث بلااثر است.

 • نظرات() 
 • شنبه 27 مرداد 1397

  قانون تجارت ایران در ماده 20 شرکت های تجاری را به هفت نوع به شرح ذیل تقسیم کرده است :
  1. شرکت سهامی
  2. شرکت با مسئولیت محدود
  3. شرکت تضامنی
  4. شرکت مختلط غیر سهامی
  5. شرکت مختلط سهامی
  6. شرکت نسبی
  7. شرکت تعاونی تولید و مصرف

  چرا شرکت های تجاری به انواع مختلفی تقسیم شده اند ؟ آیا فعالیت های تجاری نمی توانست فقط در قالب یک نوع شرکت انجام شود؟
  باید یادآوری کرد که شرکت های تجاری ، مانند هر پدیده اجتماعی دیگر ، برحسب ضرورت و نیاز اجتماع ابتدا به صورت ابتدایی و ناقص به وجود آمده و سپس بر حسب مقتضیات و موارد مختلف راه تکامل را طی نموده و به انواع مختلف تقسیم شده اند. حتی شرکت تجاری در معنی امروزی که دارای شخصیت حقوقی است نیز خیلی دیر به وجود آمده است ، در حالی که امر تجارت بین چند نفر به صورت مشارکت در معنی تودیع مبلغی سرمایه به صورت شرکت برای امور تجاری و به قصد تقسیم سود و زیان احتمالی از دیر زمان وجود داشته است ولی شرکت در معنی امروزی ، البته به صورت ابتدایی ، از قرن 12 به بعد به وجود آمده است.
  اولین شرکتی که در عالم تجارت پیدا شده ظاهراَ شرکت سهامی بوده است سپس شرکت های تضامنی پیدا شدند و بالاخره سایر شرکت ها به مرور زمان به وجود آمدند.
  علت تنوع و تعدد شرکت ها صرفاَ یک ضرورت اجتماعی و تجاری است. اگر چه امروز قوانین تجاری شرکت ها را به انواع مختلف تقسیم کرده و ما با توجه به تقسیم بندی قانونی انواع آن ها را از یکدیگر تمیز می دهیم . با این حال باید یادآوری کرد که قوانین هرگز چیزی را بدون سابقه و ضرورت اجتماعی اختراع و ابتکار نمی کنند بلکه قانون همیشه بر یک ضرورت اجتماعی یک لباس حقوقی مناسب می پوشاند تا آنچه در جامعه به صورت آزاد و طبق عرف و عادت شکل گرفته تابع ضوابط قانونی شود. برحسب همین مقتضیات ، در تشکیل بعضی شرکت ها فقط ملاحظات سرمایه ای در نظر بوده است و موسسین در درجه اول منحصراَ به جذب سرمایه توجه داشته اند و به اینکه چه کسی سرمایه را در شرکت بگذارد اهمیتی نداده اند. از اینجا شرکت های سهامی به وجود آمده اند. در مراحل بعدی شرکا به اهمیت اعتباری تجار پی برده و خواسته اند شرکت آن ها از اعتبار و تضمین کافی برخوردار باشد تا مردم اعتماد بیشتری به آن ها داشته و با اطمینان بیشتری با آن ها معامله کنند و با اتکا به اعتبار شرکا هراسی از ورشکستگی شرکت نداشته باشند. در این صورت شرکت های تضامنی به وجود آمده است.
  بنابراین ، ضروریات اجتماعی و هدف موسسین و نوع امتیازاتی که در تشکیل شرکت های تجاری مد نظر بوده است منجر به تشکیل شرکت های گوناگون شده است ، که با بررسی آن ها ، دلایل وجود آن ها نیز روشن می شود.
  مقتضیات مورد نظر باز هم به تقسیمات معمول اکتفا نکرده و در داخل تقسیمات عمومی باز هم دست به تقسیمات دیگری نیز زده است. مانند اینکه شرکت های سهامی به شرکت های سهامی عام و خاص و شرکت های مختلط به شرکت های مختلط سهامی و غیر سهامی تقسیم شده اند.
  _ شرکت های تجاری را ، صرف نظر از تقسیم بندی قانونی ، به طور کلی از نظر عنصر اساسی تشکیل دهنده شرکت یا مورد نظر موسسین به شرکت های سرمایه ، شرکت های شخص و شرکت های مختلط و تعاونی تقسیم می کنند.
  _ در شرکت های سرمایه ، اصولاَ و در درجه اول سرمایه مورد نظر است و شخصیت شرکا ( از نظر تجاری ) اهمیت ندارد. بنابراین اولاَ لزومی ندارد که شرکا شخصاَ شناخته شوند و ثانیاَ ورشکستگی شرکت جز به میزان سهام شرکاء در شرکت ، تسری به سرمایه شخصی آنان پیدا نمی کند و ارتباط به شرکا ندارد.
  _ در شرکت های شخص ، بر عکس ، شخصیت سرمایه گذاران در درجه اول اهمیت است و شریک در این نوع شرکت ها ، نه تنها با سرمایه خود در شرکت ، بلکه با تمام دارایی شخصی خود ، مسئول دیون و قروض شرکت خواهد بود ، بنابراین اولاَ شریک باید دارای اعتبار شخصی باشد ثانیاَ نقل و انتقال سهم الشرکه یک شریک ، تابع شرایط و ضوابط مشکلی است ثالثاَ مسئولیت شرکا نامحدود و در بعضی از آن ها تضامنی است.
  در حقیقت در شرکت های شخص، تنها این سرمایه شریک در شرکت نیست که جوابگوی بدهی های شرکت است بله خود شریک است با تمام دارایی خود اعم از سرمایه او در شرکت و یا دارایی او در خارج از شرکت. شرکت های تضامنی و نسبی از این نوع می باشند.
  _  شرکت های مختلط ، از شرکای ضامن و غیر ضامن تشکیل شده اند. شرکای ضامن مسئولیت نامحدود و تضامنی دارند ، در حالی که شرکای غیر ضامن فقط در حدود سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و دیون شرکت هستند.
  _ در شرکت های تعاونی جنبه انتفاعی آن ملحوظ نبوده و هدف بیشتر حذف واسطه های بی مورد بین تولید کننده و مصرف کننده بوده است. 

 • نظرات() 
 • سه شنبه 23 مرداد 1397

  وفق ماده 6 قانون تجارت : هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم مقام این دفاتر قرار می دهد داشته باشد :
  الف: دفتر روزنامه
  ب: دفتر کل
  ج: دفتر دارایی
  د: دفتر کپیه

      الف: دفتر روزنامه

  به موجب ماده 7 ق.ت، " دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجاری و معاملات راجع به اوراق تجاری ( از قبیل خرید و فروش و ظهرنویسی ) و به طور کلی جمیع واردات و صادرات تجاری خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت می کند در آن دفتر ثبت نماید ".
  مفصل ترین دفتر تاجر، دفتر روزنامه است و تمامی آن چه که از تجارتخانه خارج و وارد می شود، باید در این دفتر قید شود. در دفتر روزنامه حتی مخارج شخصی نیز باید قید شود. قید مخارج شخصی می تواند نشان دهنده این باشد که مخارج شخصی تاجر نسبت به درآمد او در ایام عادی فوق العاده بوده یا خیر زیرا اگر مخارج، نسبت به درآمد او فوق العاده باشد مانند آن که با وجود بدهکار بودن به مسافرت خارجی رفته و هزینه زیادی صرف کرده باشد، طبق بند 1 ماده 542 ق.ت از موارد ورشکستگی به تقصیر اجباری می باشد.

      ب: دفتر کل

  به موجب ماده 8 ق.ت ، " دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته ای یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلف آن را تشخیص و جدا کرده و هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر بطور خلاصه ثبت کند ".
  دفتر کل، دفتر انواع حساب هاست و به زبان ساده رونویسی از دفتر روزنامه است. البته با 2 تفاوت :
  1. در دفتر روزنامه مطالب لازم باید هر روز نوشته شود ولی در دفتر کل حداقل هفته ای یک بار.
  2. معاملات دفتر روزنامه به تفکیک موارد دفتر کل می شود.
  نکته : به موجب ماده 7 آیین نامه نحوه تنظیم و تحریر نگاهداری دفاتر موضوع تبصره 2 قانون مالیات های مستقیم، امروزه از دفتر معین برای تفکیک و مجزا ساختن هر یک از حساب های دفتر کل استفاده می شود و هم چنین به موجب ماده 13 همین آیین نامه، کلیه عملیات ثبت شده در دفتر روزنامه هر مته باید حداکثر تا روز 15 ام ماه بعد به دفتر کل منتقل شود.

      ج: دفتر دارایی

  به موجب ماده 9 ق. ت ، " دفتری که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیرمنقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریز ترتیب داده  در آن دفتر ثبت و امضا نماید و این کار باید تا پانزدهم فرورین سال بعد انجام پذیرد ".
  دفتر دارایی صورت وضعیت سال گذشته مالی تاجر می باشد. همان طور که می دانیم دارایی هم جنبه مثبت دارد و هم جنبه منفی. پس کلیه مطالبات، بدهی ها و اموال باید در داین دفتر قید شود. تنها دفتری که برای نوشتن مندرجات آن تاریخ معین در نظر گرفته شده دفتر دارایی است، زیرا باید تا پانزدهم فروردین سال بعد تکمیل شود.
  نکته : تنها دفتری که به امضای تاجر نیاز دارد ، دفتر دارایی است و دفتر روزنامه و کل و کپیه به امضای تاجر نیاز ندارد.

      د: دفتر کپیه

  به موجب ماده 10 ق.ت، " دفتری که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حساب های صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید .
  تبصره : تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حساب های وارده را نیز به ترتیب تاریخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصی ضبط کند ".
  دفتر مراسلات و مخابرات تاجر است و فقط مراسلات و مخابرات وارده باید در لفاف مخصوص ضبط شود و مراسلات و مخابرات صادره در دفتر کپیه قید می شود. تنها دفتری که قبل از آن که چیزی در آن نوشته شود به امضای نماینده اداره ثبت نیاز ندارد، دفتر کپیه است. دفتر روزنامه و کل و دارایی به امضای نماینده اداره ثبت قبل از تحریر نیازمند است. غیر از امضای نماینده اداره ثبت، سایر شرایطی که برای دفاتر تجاری لازم است در دفتر کپیه نیز باید رعایت شود.
  نکته : امروزه به جای دفتر دارایی، از ترازنامه یا بیلان و به جای دفتر کپیه از دفتر اندیکاتور یا نامه نما یا بایگانی الکترونیک استفاده می شود. 

 • نظرات() 
 • سه شنبه 23 مرداد 1397

  اتحادیه تعاونی نهادی متشکل از شرکت های تعاونی عضو با موضوع فعالیت واحد به منظور تحقق اهداف مندرج در قوانین و مقررات تعاونی ها می باشند.
  اتحادیه های موجود در کشور به دو گروه تقسیم می شوند :
  الف- گروهی که تشکیل و فعالیت آن ها طبق مقررات قانون بخش تعاونی مصوب 1370 است.
  ب- گروهی که تشکیل و فعالیت آن ها طبق مقررات قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 است.
  یادآوری می گردد که ، عضویت در اتحادیه های تعاونی اختیاری است و تعاونی هایی که عضو اتحادیه نباشند از حقوق قانونی محروم نخواهند شد.
  ماده 54 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی مصوب 1370 در انحلال اتحادیه شرکت های تعاونی با انحلال شرکت های تعاونی و تصفیه آن ها تفاوتی قائل نگردیده و مقرر می دارد :

  " شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در موارد ذیل منحل می شوند :
  1- تصمیم مجمع عمومی فوق العاده
  2- کاهش تعداد اعضاء از حد نصاب مقرر در صورتی که حداکثر ظرف مدت سه ماه تعداد اعضاء به نصاب مقرر نرسیده باشد .
  3- انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مربوط در صورتی که در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد.
  4- توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه.
  5- عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از 3 بار اخطار کتبی در سال به وسیله وزارت تعاون بر طبق آیین نامه مربوط
  6- ورشکستگی طبق قوانین مربوط

      چند نکته :

  بند های 2 و 4 و 5 وزارت تعاون بلافاصله طبق آیین نامه مربوط انحلال تعاونی را به اداره ثبت محل اعلام می نماید.
  اعلام نظر وزارت تعاون در مورد بندهای 4 و 5 در دادگاه صالح قابل شکایت و رسیدگی می باشد.
  با توجه به تبصره 1 ماده 54 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی پس از اعلام انحلال و ثبت ، بلافاصله در اداره ثبت محل، تصفیه صورت می گیرد.لازم به ذکر است تصفیه شرکت های تعاونی اعم از این که شرکت از جمله شرکت های تجاری مندرج در بند 7 ماده 20 قانون تجارت باشد یا نباشد یا از جمله شرکت های تعاونی غیرتجاری با فعالیت تجاری یا غیرتجاری باشد تصفیه آن ها به صورت یکپارچه بر اساس قانون تجارت صورت می گیرد.
  مقاماتی که حق انحلال دارند عبارت است از :
  مجمع عمومی فوق العاده یا اتحادیه تعاونی ، وزارت تعاون و دادگاه

      مدارک مورد نیاز جهت ثبت انحلال :

  1. مدارک مثبت هویت شرکا
  2. تمامی مدارک ثبتی شرکت
  3.  اصل صورتجلسه انحلال که به تایید همه شرکا و مدیر تصفیه رسیده باشد.
  4.  مجوز انحلال در صورت اخذ اعتبار از دستگاه های دولتی یا عمومی
  در خاتمه این نوشتار اضافه می کنیم که به موجب قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 تشکیل دو شورا به نام " شورای عالی هماهنگی تعاونی های کشور " و " شورای رسیدگی و داوری در اختلاف تعاونی ها " پیش بینی شده است. ( بند ب ماده 134 ). 

 • نظرات() 
 • پنجشنبه 11 مرداد 1397

  در نوشتن کلیه صورتجلسات  می بایست به نکات کلیدی و مهم ذکر شده در مقاله توجه نمایید.

      کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد.
      صورتجلسه نقل و انتقال سهم الشرکه به یکی از دفاتر اسناد رسمی ارائه و تقاضای  صدور سند رسمی  دراجرای ماده 103 قانون تجارت شود و سپس اصل سند رسمی یا تصویر برابر اصل شده و همراه با اصل صورتجلسه جهت ثبت به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد.
      فتوکپی  شناسنامه و کارت ملی شریک جدید (منتقل الیه) همراه با صورتجلسه و سند رسمی به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد.
      صورتجلسه بایستی به امضاء شرکاء با رعایت ماده 102 قانون تجارت و مخصوصاً خریدار و فروشنده برسد.
      در صورتی که شریکی که سهم الشرکه خود را منتقل نموده است و عضو هیئت مدیره بوده بایستی بعد از جلسه مجمع عمومی عادی یا عادی به طور فوق العاده تشکیل  و نسبت به تعیین عضو جدید هیئت مدیره اقدام شود.
      در صورتیکه جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد  رعایت دعوت شرکاء وفق اساسنامه شرکت یا قانون تجارت با ارائه مستندات الزامی است.
      شرکاء اصالتاً یا وکالتاً یا ولایتاً نام خود را همراه با ذکر سمت ومیزان سهم الشرکه در صورتجلسه نوشته و امضاء نمایند و در صورتی که وکالتاً امضاء می نمایند ارائه وکالت نامه رسمی (اصل رونوشت برابر اصل شده )الزامی است.
      در صورتیکه تعداد شرکاءاز 12 نفر بیشتر باشد انتخاب هیأت نظار مرکب از سه نفرالزامی و درابتدا صورتجلسه نام اعضای هیأت نظار نوشته شود و  ذیل  صورتجلسه را امضاء نمایند.
      تمام شرکاء ذیل تمام صفحات صورتجلسه را امضاء نمایند
      صورتجلسه در سه نسخه تهیه و تمام آنها امضاء و یک نسخه از آن ظرف مدت سه روز پس از پذیرش نهایی در سامانه از طریق پست به اداره ثبت شرکتها ارسال و سپس بارکدپستی در سیستم درج گردد.

 • نظرات() 
 • پنجشنبه 11 مرداد 1397

  1- در شرکت ها با مسئولیت محدود تعداد شرکا حداقل 2 نفر و در شرکت سهامی خاص تعداد سهامداران حداقل 3 نفر می باشند.
  2- حداقل سرمایه برای ثبت کردن شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص یک میلیون ریال میباشد .
  3- در شرکت سهامی خاص حداقل 35% سرمایه باید نقدا در یکی از شعب بانکها تودیع و گواهی مربوطه ارائه و 65% در تعهد سهامداران باشد . در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیر عامل شرکت شده و مدیر عامل اقرار به دریافت نماید و ارائه گواهی بانکی دال بر انجام این امر ضرورت ندارد.
  4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل در شرکت سهامی خاص اجباری ولی در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است .
  5-  مدت مدیریت در شرکت سهامی خاص حداکثر دو سال می باشد که قابل تمدید است . در شرکت با مسئولیت محدود مدیران شرکت برای مدت نامحدود انتخاب می شوند و همچنین مخیر خواهند بود که مدتی برای مدیران در اساسنامه شرکت مقرر دارند.
  6- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار در شرکت سهامی خاص برای درج آگهی های دعوت شرکت، الزامی و در شرکت با مسئولیت محدوداختیاری است .
  7- شرایط احراز حد نصاب در مجامع عمومی در شرکت سهامی خاص سهل تر و در شرکت با مسئولیت محدود با توجه به نوع شرکت مشکل تر می باشد .
  8- مجامع عمومی در شرکت سهامی خاص توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک نفر رئیس و دو نفر ناظر و یک منشی که از بین سهامداران انتخاب می شوند اداره می گردد. در شرکت با مسئولیت محدود اداره مجامع عمومی شرکت توسط هیات نظار در صورتی خواهد بود که تعداد شرکا ی آن 12 نفر بیشتر باشد .
  9- در شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود شرکت در افزایش سرمایه اختیاری است .
  10- سرمایه در شرکت سهامی خاص به سهام تقسیم و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است . سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود و شرکا فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات می باشند .
  11- مدیران در شرکت سهامی خاص الزاما بایستی سهامدار بوده و تعداد سهام وثیقه مقرر در اساسنامه را تهیه و به صندوق شرکت بسپارند . مدیران در شرکت با مسئولیت محدود بصورت موظف یا غیر موظف که از بین شرکا یا از خارج انتخاب می شوند انجام وظیفه خواهند نمود.
  12- تقسیم سود در شرکت سهامی خاص به نسبت تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه شرکت تقسیم خواهد شد و در شرکت با مسئولیت محدود می توانند در اساسنامه ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر دارند.
  13- حق رای در شرکت سهامی خاص به تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه خواهد بود.
  14- تقویم سهم الشرکه غیر نقدی در شرکت با مسئولیت محدود توسط شرکت صورت می گیرد . شرکا در این خصوص دارای مسئولیت می باشند . تقویم آورده غیر نقدی در شرکت سهامی خاص با کارشناس رسمی دادگستری خواهد بود.
  15- مدارک تاسیس در شرکت سهامی خاص عبارتند از:
  دوبرگ اظهار نامه و دو جلد اساسنامه و گواهی بانک دایر بر پرداخت 35% سرمایه تعهدی و فتوکپی شناسنامه سهامداران و بازرسان و صورتجلسات مجمع عمومی موسس و هیات مدیره .
  مدارک تاسیس در شرکت با مسئولیت محدود عبارتند از دو برگ تقاضانامه و دو برگ شرکت نامه و دو جلد اساسنامه و فتوکپی شناسنامه شرکا و صورتجلسه مجمع عمومی موسس و هیات مدیره .

 • نظرات() 
 • پنجشنبه 11 مرداد 1397

  اهواز را همه به‌عنوان شهری دلنواز با مردمانی بسیار مهربان و مهمان‌نواز می‌شناسند. اهواز از شهرهای مرکزی کشور محسوب می‌شود و به‌نوبه خود کلان‌شهری است. اهواز مرکز استان خوزستان است و هفتمین شهر پرجمعیت ایران است. اهواز به ادب می‌توان به‌عنوان خورشید ایران تعبیر کرد زیرا اهواز تا به امروز در بین دیگر شهرهای ایران و حتی در مواقعی در دنیا گرم‌ترین هوا را به خود اختصاص داده است. اما این گرمی نباید مانع این شود که چشم بر روی زیبایی‌های خیره‌کننده آن ببندیم. استان خوزستان که اهواز مرکز آن به شمار می‌آید قدیمی‌ترین سرزمین ایران است. اثرات سکونت در این استان به 2700 سال پیش از میلاد مسیح تعلق دارد. پس منابع طبیعی و آثار باستانی این استان و به عبارتی اهواز قدمت بسیار دارند و بسیار ارزشمند هستند. خوزستان دارای 27 شهرستان است که در میان آن‌ها اهواز به‌عنوان مرکز استان برگزیده‌شده است.

  اهواز ازلحاظ صنعتی- نفتی یکی از مهم‌ترین قطب‌های ایران محسوب می‌شود. و به همین علت افراد بسیاری این شهر را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند. اهواز علاوه بر وجهه صنعتی یکی از شهرهای ترانزیتی مهم کشور محسوب می‌شود زیرا از طریق راه‌های زمینی ، دریایی و هوایی دیگر شهرهای ایران را به بندرهای مهم و بزرگی همچون  بندر ماهشهر، آبادان ، امام خمینی ، و خرمشهر متصل می‌کند. شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب که بزرگ‌ترین شرکت تولیدکننده نفت در ایران به شمار می‌آید در اهواز متمرکز است. و شمار زیادی از کارخانه‌های اصلی و مهم کشور نیز در این منطقه مستقرشده‌اند.

  به دلیل وجود معادن نفتی و تولید نفت و همچنین حضور کارخانه‌های بزرگ و مهم کشور این شهر بازار کار و جذب نیرو در این منطقه چشم‌گیر است. سالانه تعداد زیادی از آمار افرادی که به کار جذب‌شده‌اند در اهواز اتفاق می‌افتد.

  بهترین دلیل برای اینکه شما بخواهید اهواز را برای سرمایه‌گذاری و ثبت شرکت انتخاب کنید همین‌جاست. صنعت نفتی که در این شهر وجود دارد منابع طبیعی دیگر و وجهه ترانزیتی اهواز. پس ما به شما پیشنهاد می‌کنیم اگر تمایل دارید یک سرمایه‌گذاری مطمئن و پرسود داشته باشید اولین گزینه ثبت شرکت در اهواز است.

  درباره‌ ثبت شرکت در اهواز  

  شهر اهواز در استان خوزستان واقع‌شده و مرکز آن به شمار می‌آید. اداره ثبت شرکت در اهواز علاوه بر انجام امور ثبتی در خود این شهر به نظارت بر ادارات دیگر شهرستان‌های خوزستان می‌پردازد. ثبت شرکت در اهواز یک‌رشته اداری قانونی را می‌پیماید که این روند برای تمام شرکت‌ها در تمام حوزه‌ها و در تمام شهرها اعمال می‌شود. شما می‌تواند در سیر این روند با همراهی ثبت شرکت ویونا با کمترین پیچیدگی و درگیری اداری موفق به ثبت شرکت خود در اهواز شوید.

  شما برای ثبت شرکت در اهواز باید ابتدا به این سؤال‌ها پاسخ دهید سپس نوع شرکتتان مشخص می‌شود و می‌توانید مراحل ثبت‌نام و ثبت شرکت را آغاز کنید.

  ابتدا باید تعیین کنید که میزان تجربه شما در این زمینه چقدر است ؟ آیا اولین بار است که اقدام به ثبت شرکت می‌کنید؟ چه چهارچوب‌هایی در زمینه سهام شرکت را ترجیح می‌دهید ؟ خواهان شرکت در مزایده‌ها و مناقصه‌های دولتی هستید ؟ و سؤالات دیگر که درنتیجه جواب این سؤال‌ها شما می‌توانید نوع شرکتی که می‌خواهید ثبت کنید را تعیین کنید. این شما هستید که درنهایت تصمیم می‌گیرید وارد چه شاخه از ثبت شرکت شوید طرح این سؤال‌ها با توجه به شرایط موجود و لازم در هر زمینه از این شاخه‌هاست و صرفاً راهنمای شماست. شما می‌توانید سؤالات بیشتر و پاسخ‌های دقیق‌تر را بعد از مطالعه این مطلب از متخصصین ثبت شرکت ویونا  درخواست کنید.

  برای نمونه ما دو شاخه از شرکت‌ها را در این بحث می‌آوریم و شمارا با حوزه فعالیتشان و شرایط و مدارک لازم برای شمول شدن و ثبت آن‌ها آشنا می‌کنیم. لازم به ذکر است انواع دیگری از شرکت‌ها وجود دارند که می‌توانید برای دستیابی به اطلاعات آن‌ها و چگونگی فعالیتشان با مشاوران مجرب ثبت شرکت ویونا  ارتباط برقرار کنید.

  شاخه اول ثبت شرکت با مسئولیت محدود در اهواز  

  تعریف کلی که می‌توان از ثبت شرکت با مسئولیت محدود ارائه داد این است که این شرکت متشکل از حداقل 2 نفر است که می‌خواهند فعالیت تجاری داشته باشند و مسئولیت هرکدام از شرکا به میزان سهام وی در امور شرکت محدود شود. همچنین این افراد تازه به این عرصه قدم نهاده‌اند و تجربه زیادی در این زمینه ندارند.  ثبت شرکت با مسئولیت محدود در اهواز پله خوبی برای شروع کار است. شما حتی می‌توانید به ثبت شرکت با مسئولیت محدود در اهواز در حوزه فعالیت‌های صادراتی بپردازید. درواقع به زبان ساده‌تر شرکت صادراتی با مسئولیت محدود. تنها  عنصری که در این میان حائز اهمیت است این است که باید یکی از شرکا کارت بازرگانی داشته باشد (در مورد شرایط تعلق گرفتن کارت بازرگانی می‌توانید از مشاوران ثبت شرکت ویوناکمک بگیرید ).

  شما برای ثبت این نوع شرکت در اهواز شرایط و مدارکی لازم دارید که به‌اختصار در ذیل آمده است :

  شرایط لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود در اهواز

      شرکت باید حداقل از 2 نفر و یا بیشتر تشکیل‌شده باشد و در میان شرکا حداقل 2 نفر 18 سال تمام و یا بالاتر داشته باشند.
      شرکت حداقل باید 2 سهام‌دار داشته باشد.
      حداقل سرمایه برای شروع یک‌میلیون ریال است. که تجمیع سهام شرکا (از حداقل 2 نفر به بالا) باید برابر و یا بالاتر از این مبلغ باشد.

  مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود در اهواز

      کپی شناسنامه و کارت ملی شرکا
      گواهی عدم سو پیشینه هیئت‌مدیره
      دو برگ اظهارنامه‌ی شرکت با مسئولیت محدود
      دو جلد اساسنامه‌ی شرکت با مسئولیت محدود
      دو نسخه صورت‌جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسان
      دو نسخه صورت‌جلسه‌ی هیئت‌مدیره
      وکالت‌نامه

  برای تهیه و تنظیم این مدارک آشنایی با معایب و محاسن ثبت شرکت در اهواز با مسئولیت محدود و چهارچوب‌ها و محدودیتی‌هایی را که شامل می‌شود می‌توانید با مشاوران و متخصصان این زمینه که بهترین آن‌ها در ثبت شرکت ویونا گردآمده‌اند صحبت کنید.

  شاخه دوم ثبت شرکت سهامی خاص در اهواز

  به‌طورکلی در عرصه تجارت به شرکت‌هایی ، شرکت سهامی خاص اطلاق می‌شود که سرمایه اولیه آن‌که سهام شرکت را تشکیل می‌دهد توسط خود شرکا تأمین‌شده باشد و هیچ عنصر خارجی در تجمیع آن دخیل نباشد. بدین سبب تمامی بازدهی‌های شرکت تنها در بین شرکای آن به‌طور خصوصی تقسیم می‌شود. شهر اهواز این قابلیت را به شما می‌دهد تا ریسک ثبت شرکت سهامی خاص در اهواز را بپذیرید. ویژگی‌های صنعتی- نفتی ، ترانزیتی ، کارخانه‌ای و معادن طبیعی این شهر هرکسی را به این سمت سوق می‌دهد. اما برای اینکه شما کسی باشید که میان این سیل افرادی که تمایل به ثبت شرکت سهامی خاص در اهواز دارند موفق به دستیابی به آن می‌شود راه‌یابی‌تان را به ثبت شرکت ویونا اختصاص دهید و با اطمینان خاطر از دستیابی به هدف به بهترین نحو بدون هیچ‌گونه دلهره‌ای با شرکت ثبت‌شده خودتان وارد بازار تجارت شوید. اگر شما از در آن دسته از افراد قرار می‌گیرید که می‌خواهید در محیطی دوستانه و انتخاب‌شده توسط خودتان ضمن راحت بودن نقل انتقالات سهام و محدود بودن دایره مسئولیت‌ها فعالیت کنید ثبت شرکت سهامی خاص در اهواز بهترین گزینه برای شما است.

  شما برای ثبت شرکت سهامی خاص در اهواز شرایط و مدارکی را لازم دارید که به‌اختصار در ذیل آمده است.

  شرایط لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص در اهواز

      برای شروع حداقل باید 3 نفر حضورداشته باشند که 18 سال تمام و یا بالاتر داشته باشند.
      حداقل 2 نفر از اعضای اصلی باید به‌عنوان بازرس و جانشین آن معرفی گردد که این دو نفر نباید با هیئت‌مدیره شرکت رابطه خویشاوندی داشته باشند.
      هیئت‌مدیره و اعضای شرکت باید حداقل یک سهم از سهامی شرکت را داشته باشند.
      عدم سو پیشینه اعضا شرکت و هیئت‌مدیره آن حائز اهمیت است.
      حداقل سرمایه تجمیع شده برای شروع و ثبت شرکت یک‌میلیون ریال است که 35 درصد از آن را باید در حساب بانکی تعیین‌شده واریز کنید.

  مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص در اهواز

      ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای شرکت
      ارائه گواهی عدم سو پیشینه تمامی اعضا شرکت
      ارائه فیش واریزی 35 درصد سهام اولیه به‌حساب بانکی
      اظهارنامه شرکت سهامی خاص 2 برگ
      اساسنامه شرکت سهامی خاص در 2 جلد
      صورت‌جلسه اجتماع مؤسسان در 2 نسخه
      صورت‌جلسه هیئت مدیران در 2 نسخه
      وکالت‌نامه

 • نظرات() 
 • پنجشنبه 11 مرداد 1397

  رعایت الزامات تولید بهینه طی سه دهه اخیر در سراسر دنیا جای خود را باز کرد. حدود 2 دهه است که صادرات دارو منوط به رعایت الزامات و مقررات جی.ام.پی از سوی تولید کننده می باشد. از آن جا که رعایت اصول بهینه تولید سبب جلوگیری از انباشت سرمایه, تقلیل ضایعات, کاهش یا حذف بیکاری تجهیزات, تامین مواد اولیه و  ماشین آلات و قطعات مورد نیاز در موقع مناسب می گردد, طی دهه اخیر در کشور  توجه به اهمیت جی.ام.پی بیشتر شده است. نکته مهم آن است که دادن اعتماد و امنیت روانی به مشتریان گرامی تا جائی که طرف خریدار از نظارت عالیه و کارشناسی جمع‌آوری محصول حتی پس از توزیع و حین مصرف آن در بازار مصرف, اطمینان حاصل می کند.

  طی دهه اخیر استقرار جی.ام.پی به عنوان هدفی غیر قابل اجرا در برخی از موسسات تولیدی داروئی (از جمله موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی) پذیرفته شد.

  مخفف جی ام پی چیست

  Good Manufactory Processes به معنای روش های خوب تولید می باشد.

  به عبارتی GMP مخفف کلمات رعایت الزامات و اصول بهینه تولید (جی.ام.پی), سبب تعیین برنامه زمانبندی و توالی عملیات در مسائل برنامه ریزی تولید می شود

  تعریف جی ام پی

  به طور خلاصه مجوز واردات مواد غذایی و دارویی می باشد .

  سه نکته مهم درباره اخذ مجوز جی ام پی :

      واردات مواد غذایی و دارویی به هر شکلی نیاز به اخذ مجوز جی ام پی دارد چه بصورت ساخته شده و چه بصورت مواد اولیه باشد.
      مجوز جی ام پی از سازمان غذا و دارو کسب میشود که این سازمان زیر نظر مستقیم وزارت بهداشت کشور می باشد.
      شرکت های بازرگانی باید برای واردات مواد غذایی و دارویی برای شرکت تولید کننده خارجی مجوز جی ام پی را کسب کنند تا بتوانند تجارت کنند.

 • نظرات() 
 • پنجشنبه 11 مرداد 1397


  1-حداقل تعداد شرکا درشرکت با مسئولیت محدود دو نفر خواهد بود(م94ق.ت).
  2-حداقل سرمایه با توجه به رویه و حداقل مبلغ دریافت حق الثبت یک میلیون ریال می باشد .
  3-حدالامکان در نام شرکت از نام شرکا استفاده نشود. اسم شریکی که در نام شرکت آورده شود، حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را داشته و در بدو امر مسئول پرداخت کلیه قروض و تعهدات شرکت خواهد بود (م 95 ق.ت)
  4-شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد و مدیر عامل  اقرار به دریافت کلیه سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیر نقدی نماید و هر شرکت که بر خلاف این ماده تشکیل شود باطل و از درجه اعتبار ساقط است (م 96 ق.ت)
  5-در شرکت نامه باید صراحتا قید شده باشد که سهم الشرکه های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است و هر شرکت که برخلاف این ماده تشکیل شود باطل و از درجه اعتبار ساقط است (م 97 ق.ت)
  6-کلیه شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل برای سهم الشرکه ها ی غیر نقدی معین شده درمقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند(م 98 ق.ت)
  7-سهم الشرکه شرکا نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم و بی اسم و غیره در آید و سهم الشرکه را نمی توان منتقل و به غیر نمود مگر با رضایت عده ای از شرکا که لا اقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند (م 102 ق.ت)
  8-انتقال سهم الشرکه به موجب سند رسمی خواهد بود. (م 103 ق.ت)
  9-شرکت به وسیله یک یا چند نفر مدیر که بصورت موظف یا غیر موظف از بین شرکا یا خارج برای مدت محدود یا نامحدود معین می شوند اداره می گردد (م 104 ق.ت)
  10-مدیران شرکت کلیه اختیارات لازم را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد. (م 105 ق.ت)
  11-تصمیمات راجع به  شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود و اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکا مجددا دعوت شوند و در این صورت تصمیمات به اکثریب عددی شرکا اتخاذ می شود . اگرچه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد. اساسنامه شرکت می تواند ترتیب دیگری برای حد نصاب مجامع مقرر دارد. (م 106 ق.ت)
  12-هر یک از شرکا به نسبت سهمی که د رشرکت دارد در مجامع دارای رای خواهد بود. اساسنامه شرکت می تواند ترتیب دیگری مقرر نماید. (م 107 ق.ت)
  13-روبط شرکت شرکت تابع مقررات اساسنامه است و تقسیم سود به نسبت سرمایه شرکا است . اساسنامه شرکت می تواند ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر دارد (م 108 ق.ت)
  14-در هر شرکت با مسئولیت محدود که تعداد شرکا ، بیش از 12 نفر باشند باید دارای هیات نظار بوده و هیات نظار لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکا را تشکیل دهد. (م 109 ق.ت)
  هیات نظار مرکب از 3 نفر بوده که از بین شرکا برای مدت یک سال انتخاب می شوند و اعضای هیات نظار نبایستی عضو هیات مدیره شرکت باشند.
  وظایف هیات نظار:
  الف)تحقیق نماید که سرمایه نقدی شرکت پرداخت شده و سهم الشرکه غیر نقدی تقویم و تسلیم شده باشد . ب)در شرکت نامه تقویم سهم الشرکه غیر نقدی به صراحت ذکر شده باشد . ج)دعوت شرکا برای مجمع عمومی فوق العاده د)اعضای هیات نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارند لیکی هر یک از آنها در انجام ماموریت خود بر طبق قوانین معموله مملکتی مسئول اعمال و تقصیرات خود می باشند(م 167 ق.ت) ه)اعضای هیات نظار دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق در آورده ، همه ساله گزارش به مجمع عمومی می دهند و هر گاه در تنظیم صورت دارایی بی ترتیبی و خبطهایی مشاهده نمایند موضوع رادر گزارش مذکور ذکر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم منافع داشته باشند دلایل خود را بیان می کنند(م 168 ق.ت) و)تا 15 روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی می تواند (خود یا نمایند او )در مرکز اصلی شرکت حاضر شده از صورت بیلان و صورت دارایی و گزارش هیات نظار اطلاع حاصل کند. (م 170 ق.ت)
  15-شرکای شرکت نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آرا (م 111 ق.ت)
  16-اتخاذ تصمیم راجع به تغییرات اساسنامه باید با اکثریت عددی شرکا که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند به عمل آید . اساسنامه شرکت می تواند حد نصاب دیگری را مقرر دارد . (م 111 ق.ت)
  17-در هیچ مورد اکثریت شرکا نمی توانند شریکی را مجبور به افزایش سهم الشرکه خود در شرکت نمایند. (م 112 ق.ت)
  18-سرمایه احتیاطی مجمع عمومی می تواند مقرر نماید در صدی از سود قابل تقسیم بعنوان سرمایه (ذخیره )احتیاطی منظور گردد.
  19-شرکت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل می شود:

  1-وقتی که شرکت مقصودی که برای آن تشکیل شده انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده است .
  2-وقتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل و مدت منقضی شده باشد .
  3-در صورتی که شرکت ورشکست شود.
  4-در صورت تصمیم عده ای از شرکا که سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد .
  5-در صورتی که به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته ویکی از  شرکا تقاضای انحلال کرده و محکمه دلایل او را موجه دیده و سایر شرکا حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج نمایند.
  6-در مورد فوت یکی از شرکا ، اگر به موجب اساسنامه پبش بینی شده باشد . (م 93و114 ق.ت)
  20-اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می شوند:
  الف:موسسین و مدیرانی که بر خلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.
  ب:کسانی که به وسایل متقلبانه سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.
  ج:مدیرانی که با نبودین صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور ،منافع موهومی را بین شرکا تقسیم کنند. (م 115 ق.ت)
  21-ثبت کلیه شرکتهای مذکور (سهامی عام –سهامی خاص-با مسئولیت محدود- تضامنی – نسبی –مختلط غیر سهامی –تعاونی)در این قانون (قانون تجارت ) الزامی و تابع مقررات قانونی ثبت شرکتها است. (م 196 ق.ت)
  22-در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت ، خلاصه شرکتنامه ها و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد . (م 196 ق.ت)
  23-در هر موقع که تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شرکت یا تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت(حتی در مواردی که انحلال به واسطه انقضای مدت شرکت صورت می گیرد)و تعیین کیفیت تفریغ حساب و یا تبدیل شرکا یا خروج بعضی از آنها از شرکت یا تغییر اسم شرکت اتخاذ شود مقررات مواد 195(بند21)و 197(بند 22)لازم الرعایه است (م 200 ق.ت)
  24-در هر گونه اسناد و صورت حسابها و اعلانات و نشریات و غیره که بطور خطی یا چاپی از طرف شرکتها ی مذکور در این قانون به استثنای شرکتهای تعاونی صادر می شود سرمایه شرکت صریحا باید ذکر گردد و اگر تمام سرمایه پرداخته نشده، قسمتی از پرداخته شده نیز باید صریحا معین شود والا شرکت متخلف به جزای نقدی محکوم خواهد شد . (م 201 ق.ت)
  25-در شرکتهای سهامی و شرکتهای با مسئولیت محدود و شرکتهای تعاونی امر تصفیه به عهده مدیران شرکت است مگر آنکه اساسنامه یا اکثریت مجمع عمومی شرکت ترتیب دیگری مقرر داشته باشند. (م 213 ق.ت)
  26-هر شرکت تجارتی ایرانی، مذکور در این قانون (قانون تجارت)و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکتها مصوب خرداد 1310 مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورت حسابها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده والا محکوم به جزای نقدی خواهد شد (قسمتی از م 220 ق.ت)
  27-انتخاب بازرس در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است .
  28-انتخاب روزنامه برای درج آگهی های دعوت شرکت در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است .
  29-پس ا ز تشکیل شرکت با مسئولیت محدود حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ ثبت نسبت به تهیه دفاتر قانونی(دفتر روزنامه وکل)و پلمپ آنها در اداره ثبت شرکتها اقدام نمایند.

 • نظرات() 
 • پنجشنبه 11 مرداد 1397


  شهر زنجان شهر چاقوهای مرغوب! طبیعتاً اولین تصویری که با بردن نام زنجان در ذهن هر ایرانی به وجود می‌آید چاقوهای تیز و معروف آن است؛ اما زنجان تنها در این جمله خلاصه نمی‌شود. زنجان یکی از استان‌های زیبا و بزرگ کشور محسوب می‌شود. استان زنجان با توجه به تقسیمات کشوری متشکل از 8 شهرستان، 16 بخش، 46 دهستان و 21 شهر است. در میان این شهرستان‌ها مرکزیت استان را شهر زنجان به خود اختصاص داده است. ازلحاظ جغرافیایی در منطقه شمال غرب کشور قرار دارد. جالب است که بدانید نام زنجان یک واژه عربی است و مترادف فارسی آن زنگان است. در میان بومیان این شهر همچنان به نام فارسی آن رواج دارد. زنجان نیز مانند بسیاری دیگر از شهرهای کشور تاریخچه خاص خود را دارد. این روزها همه با نام جاده ابریشم آشنایی دارند. جاده‌ای که در ادوار گذشته محل تجارت‌های عظیمی بوده است که قسمتی از این جاده از ایران عبور می‌کرده؛ اما آنچه باعث شد در این میان اسم جاده ابریشم برده شود این است که شهر زنجان در حاشیه این جاده ابریشم قرار داشته و به همین سبب تجارت در آن صورت می‌گرفته است. بازرگانانی که از جاده ابریشم عبور می‌کردند در طی مسیرشان از زنجان به تجارت در این شهر با توجه به محصولات آن می‌پرداختند. آنچه در زنجان تولید می‌شود و امروزه به‌عنوان صنایع‌دستی و سوغات این شهر به‌حساب می‌آید بدین شرح است: چاقوسازی، چاروق دوزی، ملیله‌دوزی، مسگری، فرش و گلیم و هنرهای دیگری که از دست‌های هنرمند زنجانی‌ها حاصل می‌گردد. اما زنجان به طبع آب‌وهوای مطلوب و ویژه‌ای که دارد دارای صنعت کشاورزی، دامداری، زنبورداری و پرورش ماهی است. با توجه به مساحتی که زنجان از حیث اراضی زمینی و آبی در کشاورزی به خود اختصاص داده می‌توان از آن به‌عنوان یکی از قطب‌های کشاورزی در سطح کشور یادکرد. برنج طارم که در شمار برنج‌های مرغوب ایرانی محسوب می‌شود حاصل کشاورزی این شهر است. مرغوبیت و کثرت محصولات این شهر باعث شده که درزمینه صادرات نیز سهم عمده‌ای را در کشور به خود اختصاص دهد

  اما بعد از معرفی اجمالی این شهر لازم است بدانید که زنجان به لحاظ برخورداری از معادن و منابع طبیعی درزمینه صنعت نیز فعالیت دارد؛ و شهرک‌های صنعتی متعددی در این استان به وجود آمده‌اند.

  همه این موارد باعث می‌شود که زنجان پتانسیل سرمایه‌گذاری را دارا شود. شما که ساکن زنجان هستید و بهتر در مورد آن اطلاع دارید و حتی شما که ساکن آن نیستید می‌توانید در این شهر سرمایه‌گذاری موفق و پربازده داشته باشید. از راه‌های مطمئن و سریع برای سرمایه‌گذاری می‌توان به ثبت شرکت اشاره کرد. بدین منظور اطاعات مفیدی درباره ثبت شرکت در زنجان برای شما جمع‌آوری‌شده است.

  چرا ثبت شرکت در زنجان؟

  زنجان در مجموع 8 شهرستان دارد که عبارتند از: ابهر، ایجرود، خدابنده، خرمدره، زنجان، سلطانیه، طارم، ماهنشان. مجموعه شهرهای این هشت شهرستان 21 شهر است که عبارتند از زنجان، ابهر، خرمدره، قیدار، هیدج ابهر، صایین‌قلعه ابهر، آب‌بر طارم، سلطانیه، سجاس خدابنده، سهرورد خدابنده، زرین‌رود خدابنده، ماه‌نشان، دندی ماه‌نشان، گرماب خدابنده، نوربهار خدابنده، زرین‌آباد ایجرود، ارمغانخانه‌ی زنجان، چورزق طارم، حلب ایجرود و نیک‌پی زنجان؛ اما اداره‌ی ثبت شرکت‌های استان زنجان 11 واحد ثبتی دارد که عبارتند از اداره‌ی کل استان، اداره‌ی ثبت شهرستان زنجان منطقه یک، اداره‌ی ثبت شهرستان زنجان منطقه‌ی دو، ابهر، خرمدره، خدابنده، سلطانیه، طارم، ماهنشان، ایجرود و اداره‌ی ثبت شرکت‌ها.

  در عرصه تجارت و با توجه به روند اقتصادی جهان فعالیت‌های متفاوتی صورت می‌گیرد که پایداری آن قابل تضمین نیست. طبیعتاً هر کس نیازمند وجود یک چهارچوب برای ایجاد اعتماد در پا گذاشتن به این عرصه است. به همین منظور قوانینی و شاکله‌هایی که تعیین‌کننده راه‌ها و شرایط فعالیت‌های شما در عرصه تجارت است وضع گردیده و یکی از آن‌ها ثبت شرکت است. به‌طور اختصاصی در اینجا ما به سودمندی‌ها و دلایلی که باعث می‌شود زنجان را برای ثبت شرکت انتخاب کنید می‌پردازیم.

  ثبت شرکت در زنجان شاید ازلحاظ چهارچوب اداری با دیگر شهرها مشترکاتی داشته باشد اما نقاط تمایز ثبت شرکت در زنجان را می‌توان در ویژگی‌های منحصربه‌فرد این شهر یافت. اولین و تأثیرگذارترین آن‌ها قدمت تجارت در این شهر از کشور است. همان‌گونه که پیش‌تر به آن پرداختیم زنجان از شهرهای حاشیه جاده ابریشم بوده و از قدیم‌الایام جنبه تجارتی در آن وجود داشته به همین سبب بافت فرهنگی و اقتصادی تجاری در این شهر بالقوه وجود دارد. مضاف بر این، از ویژگی‌های دیگر زنجان که باعث می‌شود شمارا به ثبت شرکت در آن ترغیب کند زمینه‌هایی است که می‌توان در آن‌ها سرمایه‌گذاری کرد. از کشاورزی تا صنعت و معدن و از تولید داخلی تا صادرات آن. ثبت شرکت در زنجان اگر به‌صورت اصولی و زیر نشر متخصصین این زمینه صورت بگیرد سکوی های ترقی و پیشرفت حیرت‌انگیزی را برای شما به ارمغان می‌آورد. نکته بعدی این است که شما می‌توانید در هرکدام از شهرستان‌های این استان با توجه به حیطه کاری‌تان سرمایه‌گذاری کنید و مستلزم سرمایه‌گذاری در مرکز آن و یا شهر خاصی نیستید. ثبت شرکت در استان زنجان سلسله مراتبی دارد. هرکدام از شهرستان‌ها اداره مختص به خود رادارند که برای ثبت شرکت در هرکدام به اداره مربوطه همان شهرستان باید رجوع کنید اما این ادارات باهم زیرمجموعه اداره ثبت شرکت در شهر زنجان هستند (با توجه به اینکه شهر زنجان مرکز استان محسوب می‌شود) و این اداره نیز خود زیر نظر ثبت شرکت در کشور که در پایتخت است فعالیت می‌کند. پس شما محدودیتی درزمینه ثبت شرکت در دیگر شهرستان‌های استان زنجان نخواهید داشت.

  در این راه عوامل متعددی هستند که شمارا راهنمایی می‌کنند اما ما می‌خواهیم به شما متخصصانی را معرفی کنیم که زبده و بروز هستند و همواره سریع‌ترین بهترین و کم‌هزینه‌ترین راه‌ها را به شما آموزش می‌دهند. از ابتدای راه که ثبت شرکت در زنجان محسوب می‌شود و مراحل اداری و تهیه و تنظیم مدارک آن تا پیش روی و فتح سکوی های ترقی. «ثبت شرکت ویونا» یکی از بهترین‌هاست؛ و شما در این امر می‌توانید از مشاوران و متخصصان ویونا بهره‌مند شوید...

  برای شروع؛ ثبت شرکت در زنجان با مسئولیت محدود

  شما که در ابتدای راه ثبت شرکت در زنجان هستید و با یک انتخاب درست «ثبت شرکت ویونا» را برای همراهی انتخاب کردید می‌توانید با ثبت شرکت با مسئولیت محدود شروع کنید.

  اما ثبت شرکت با مسئولیت محدود در زنجان چه تعریفی دارد و چه مراحلی را باید طی کنید. درواقع ثبت شرکت با مسئولیت محدود به شرکت‌هایی اطلاق می‌شود که حداقل 2 نفر برای شروع فعالیت‌های تجاری خود تأسیس کرده‌اند و محدودیت آن در اینجا تعریف می‌شود که هرکدام از شرکا تنها به میزان سرمایه‌گذاری‌شان در شرکت متحمل قروض و یا تعهدات شرکت می‌شوند. قید «مسئولیت محدود» در نام‌گذاری شرکت اجباری است. قوانین و شرایط دیگری نیز درروند ثبت شرکت در زنجان با مسئولیت محدود دخیل هستند که می‌توانید راهنمایی‌های لازم را از مشاوران «ثبت شرکت ویونا» دریافت کنید.

  اما بعد از آگاهی از قوانین ثبت شرکت در زنجان با مسئولیت محدود می‌خواهیم برای شما شرایط آن را شرح دهیم. شما برای این امر باید دارای شرایطی باشید که این شرایط به شرح زیر است:

      به طور کلی درروند ثبت شرکت در زنجان و دیگر شهرهای کشور، همه­ی شرکا باید حداقل 18 سال تمام داشته باشند اما در ثبت شرکت با مسئولیت محدود کافی است فقط یک نفر از شرکا به سن قانونی 18 سال رسیده باشد.
      از میان شرکا سهام شرکت حداقل باید به دو نفر تخصیص شده باشد. به زبان ساده‌تر حداقل 2 نفر از شرکا باید در شرکت سهام‌دار باشند؛ و سرمایه اولیه شرکت که همان سهام شرکت را تشکیل می‌دهد برگرفته‌شده از حداقل 2 نفر از شرکا باشد.

  3؛ اما این سهام که گفته شد نباید کمتر از یک‌میلیون ریال باشد؛ یعنی سهام شرکا برای ثبت شرکت در زنجان با مسئولیت محدود باید حداقل یک‌میلیون ریال باشد.

  رعایت و شامل شدن این شرایط در کنار قوانین اداری که اعمال می‌شود ثبت شرکت در زنجان با مسئولیت محدود را برای شما ممکن می‌سازد.

  اکنون باید چه مدارکی را برای ثبت شرکت در زنجان با مسئولیت محدود جمع‌آوری کنید

  پس از بررسی موارد ذکرشده در این مرحله از کار شما به کمک «ثبت شرکت ویونا» می‌توانید مدارک لازم را برای ثبت شرکت در زنجان با مسئولیت محدود تجمیع کنید.

  ما به‌اختصار مدارکی را که نیازمند این روند است به شما میگوییم و شما می‌توانید چگونگی تهیه آن‌ها را با کمک مشاوران ویونا دریابید. مدارک موردنیاز به این شرح است:

      کپی کارت ملی شرکا که برابر با اصل شده است.
      کپی شناسنامه شرکا که برابر با اصل شده است.
      تهیه و تکمیل و امضای 2 برگ تقاضانامه ثبت شرکت در زنجان با مسئولیت محدود
      تهیه و تکمیل و امضای 2 برگ شرکت‌نامه
      تهیه و تنظیم اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود در زنجان در 2 جلد و امضای صفحات آن توسط سهامداران
      تنظیم صورت‌جلسه مجمع عمومی مؤسسان شرکت و تهیه 2 نسخه امضاشده آن توسط هیئت‌مدیره
      تهیه و تنظیم وکالت‌نامه زیر نظر سهامداران و شرکا

 • نظرات() 
 • پنجشنبه 11 مرداد 1397

   در سال های اخیر توسعه چشمگیری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ثبت شرکتهای کشور بوقوع پیوسته است . به جرات می توان گفت ثبت شرکت ها یکی از نهادهای حاکمیتی پیشرو در این عرصه می باشد ، ثبت و آگهی صورتجلسات از بالاترین سطوح امنیت اطلاعات ، گردش اداری دقیق و منظم برخوردار می باشد ،به همین دلیل در صورت وجود مغایرت و نقص در اطلاعات ارسالی منجر به عودت و یا ابلاغ نقص میگردد که رفع آن نیاز به صرف زمان و بعضا چالشهایی برای شخصیت های حقوقی خواهد داشت .

   بهترین روش برای تسهیل در این موارد مهم ارائه صورتجلسات بدون نقص و دقیق می باشد . در تنظیم صورتجلسات و پیرو آن ورود اطلاعات در سامانه ثبت شرکتها به روش دستی، بروز اشتباه و خطای انسانی امری اجتناب ناپذیر خواهد بود .

   پس از سالها تلاش توسط تیمی متشکل از اساتید قانون تجارت ، نخبه های حقوق ، متخصصان نرم افزار و برنامه نویسی به لطف ایزد منان و تلاشهای شبانه روزی موفق به طراحی و تولید اولین سامانه هوشمند تنظیم و تولید صورتجلسات شخصیت های حقوقی شدیم .

   این سامانه هوشمند و پیشرفته منطبق بر قانون تجارت و آخرین بخشنامه ها ی اداره کل ثبت شرکتهای کشور تولید و راه اندازی شده است . تا ابزاری کارآمد و راه گشا برای وکلا ، حقوقدانان ، موسسات حقوقی ، کارشناسان و سایر شرکت ها و موسسات باشد .
  مزایای سامانه هوشمند تنظیم صورتجلسه

      میتوانید با قیمت پایه و اعلام شده از طرف اداره ثبت شرکت ها با اطمینان و بدون پرداخت هزینه اضافه  با سامانه هوشمند تنظیم صورتجلسه تغییرات خود را انجام دهید.

      کار با  سامانه هوشمند تنظیم صورتجلسه بسیار ساده می باشد. و تنظیم صورتجلسه با این سامانه به هیچ عنوان نیازی به اطلاعات حقوقی ندارد.
      بدون صرف زمان و انتظار از جانب شرکت های ثبتی بصورت آنلاین می توانید تنظیم صورتجلسه را انجام دهید.
      این سامانه صدها بار مورد آزمایش در موضوعات مختلف برای تنظیم صورتجلسه مثلا انحلال شرکت یا تغییر آدرس و... قرار گرفته و تغییرات شرکت ها با موفقیت ثبت شده است.
      هزینه ی تنظیم صورتجلسه برای تمام موضوعات  تغییر یا ثبت شرکت ثابت بوده است و از ابتدا مشخص است.
      به هیچ عنوان بعدا هزینه ای اضافه از طریق سامانه هوشمند تنظیم صورتجلسه از متقاضیان محترم اخذ نمی شود.
      دریافت صورتجلسه بصورت فایل ورد است ، این ویژگی کلیدی و مهم باعث می شود تا اشتباهی در ورود اطلاعات در سامانه تنظیم صورتجلسه رخ داد و اطلاعات با اساسنامه شرکت مغایز بود ،  بتوانید صورتجلسه را ویرایش کنید و نیازی به پرداخت هزینه دوباره جهت  تظیم همان صورتجلسه نمی باشد.

 • نظرات() 
 • پنجشنبه 11 مرداد 1397

  سازمان ها و موسسات غیرتجاری دارای اهداف و مقاصد غیرتجاری هستند. ویژگی بارز این گونه اشخاص این است که اصولاَ در جستجوی سود مادی نیستند، با این حال، منظور این نیست که این گونه موسسات نسبت به سود و مادیات بی اعتنا هستند، بلکه سود و مادیات در درجه دوم اهمیت قرار دارد. به موجب ماده 584 و 586 قانون تجارت، تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیرتجاری تاسیس شده یا می شوند، از تاریخ ثبت در دفتر مخصوصی که وزارت دادگستری تعیین می کند، شخصیت حقوقی پیدا می کنند. موسسات و تشکیلاتی که مخالف انتظامات عمومی و اخلاق حسنه باشند، قابل ثبت نیستند و نمی توانند شخصیت حقوقی پیدا کنند. برخلاف اشخاص حقوقی حقوق عمومی، که به محض تاسیس دارای شخصیت حقوقی می شوند و احتیاج به ثبت ندارند. در ثبت موسسات غیرتجاری قبل از ثبت در دفاتر اداره ثبت اسناد، باید موسسین آن ها ، اجازه مقامات انتظامی را برای تشکیل موسسه خود کسب کنند. مهم ترین اقساز موسسات غیرتجاری عبارتند از : انجمن و سندیکاها.

      شرایط ثبت موسسات غیرتجاری

  - حداقل تعداد شرکا برای ثبت یک موسسه 2 نفر و حداکثر بدون محدودیت می باشد.
  - قید سرمایه به هر میزان موسسه مجاز می باشد.
  - انتخاب بازرس برای موسسات اجباری نمی باشد اما موسسه می تواند دارای بازرس باشد.
  نکته : امضای مدیر شعبه و فتوکپی شناسنامه و قید محل سکونت در صورتی که شرکت شعبه داشته باشد الزامی است .
  لازم به ذکر است ثبت این قبیل موسسات از طریق تنظیم اظهارنامه انجام می شود. اظهارنامه می بایست به ضمیمه صورتجلسه مجمع عمومی و اساسنامه و با قید تاریخ و امضاء موسسین به اداره ثبت شرکت ها تسلیم شود.

      مدارک لازم جهت ثبت موسسات غیر تجاری  :

  موسسات غیرتجاری نیز باید به ثبت برسند. برای ثبت آن ها تسلیم مدارک ذیل در تهران به " اداره ثبت شرکت ها " و در شهرستان ها " به دایره ثبت شرکت ها " ضروری است.
  - تقاضانامه تکمیل شده ( دو نسخه )
  -  اساسنامه تکمیل شده ( دو نسخه )
  - کپی برابر با اصل مدارک احراز هویت موسسین و مدیران
  - تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی
  - اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
  - صورتجلسه مجمع عمومی موسسین ( دو نسخه )
  - صورتجلسه هیات مدیره یا رکن اداره کننده ( دو نسخه )
  - اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

      مجوز ثبت موسسات غیرتجاری

  در رابطه با مجوز ثبت موسسات غیرتجاری به نکات ذیل توجه فرمایید :
  1) در موسسات غیر تجاری که هدفشان جلب منافع مادی است موسسین باید پس از به ثبت رساندن موسسه نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقدام کنند.
  2) در موسسات غیر تجاری که هدفشان غیر انتفاعی است می بایستی هنگام درخواست ثبت توسط اداره ثبت شرکت ها مراتب از اداره کل اطلاعات نیروی انتظامی استعلام شود و پس از وصول پاسخ مثبت ، نسبت به ثبت اقدام خواهد شد.

      اساسنامه ثبت موسسه غیرتجاری

  ماده ١: نام ونوع موسسه:…………………..
  ماده ٢: موضوع موسسه: …………………………….
  ماده ٣: مرکز اصلی موسسه: …………………………..
  ماده ۴: سرمایه موسسه:
  ماده ۵: مدت موسسه: از تاریخ ……………… بمدت نامحدود
  ماده ۶: تابعیت موسسه : تابعیت ایرانی است .
  ماده ٧: هیچ یک از شرکا حق انتقال سهم الشرکه خود را بغیر ندارند مگر با رضایت و موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه موسسه که دارای اکثریت عددی نیز باشند و انتقال سهم الشرکه بعمل نخواهد آمد مگر بموجب سند رسمی .
  ماده ٨: مجمع عمومی عادی موسسه در ظرف مدت چهارماه اول هر سال پس از انقضای سال مالی موسسه تشکیل ولی ممکن است بنابه دعوت هریک از اعضای هیات مدیره یا شرکا بطور فوق العاده تشکیل گردد.
  ماده ٩: دعوت هر یک از جلسات مجامع عمومی توسط هر یک از اعضای هیات مدیره مدیرعامل یا شرکا بوسیله دعوتنامه کتبی یا درج آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار بعمل خواهد آمد فاصله دعوت از روز انتشار تا تشکیل جلسه ١٢ روز خواهد بود .
  ماده ١٠: در صورتی که کلیه شرکا در هریک از جلسات مجامع عمومی حضور یابند رعایت ماده ٨ اساسنامه ضرورت نخواهد داشت .
  ماده ١١: وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر میباشد:
  الف – استماع گزارش هیات مدیره در امور مالی و ترازنامه سالیانه موسسه و تصویب آن
  ب- تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیات مدیره
  ج – تعیین خط مشی آینده موسسه و تصویب آن
  د – انتخاب هیات مدیره و در صورت لزوم بازرس
  ماده ١٢: وظایف مجمع عمومی فوق العاده به قرار زیر است :
  الف: تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند مواد اساسنامه
  ب: افزایش یاتقلیل سرمایه موسسه
  ج : ورود شریک یا شرکا جدید موسسه
  ماده ١٣: تصمیمات شرکا در مجمع عمومی فوق العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه که اکثریت عددی دارند و در مجمع عمومی عادی طبق دستور ماده ١٠۶ قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهدبود.
  ماده ١۴: هیات مدیره موسسه مرکب از ………. نفر خواهد بود که در مجمع عمومی از بین شرکا و یا از خارج انتخاب می نماید.
  ماده ١۵: هیات مدیره از بین خود یک نفر را به سمت رئیس هیات مدیره و یک نفر را به سمت مدیرعامل انتخاب و همچنین می تواند برای اعضای خود سمتهای دیگری تعیین نماید.
  ماده ١۶: آقای / خانم ………….. نماینده قانونی و تام الاختیار موسسه بوده و می تواند در کلیه امور مداخله و اقدام نماید . (از جمله اقدامات می توانند موارد ذیل را ذکر نمایند ) :
  امور اداری موسسه از هر قبیل ، انجام تشریفات قانونی ، تنظیم بودجه و تعیین پرداخت حقوق و انجام هزینه ها و رسیدگی به محاسبات ، نهیه آیین نامه های داخلی ، اجرای تصمیمات مجامع عمومی ، تاسیس شعب ، انتخاب و انتصاب و استخدام کارمند و کارگر یا کارشناس، تنظیم قرارداد با شرکت ها و بانک ها و ادارات، خرید و فروش انواع اموال منقول و غیرمنقول ، صدور اسناد بهادار ، سفته و چک و پرداخت آن ها و ... ( برحسب مورد و بنا به تصمیم اعضاء هیات مدیره )
  ماده ١٧: جلسات هیات مدیره با حضوراکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات هیات مدیره با اکثریت آرا معتبر است .
  ماده ١٨: دارندگان حق امضا در موسسه : دارندگان حق اکضای اوراق واسناد بهادار از قبیل چک سفته برات اسناد تعهدآور و قراردادها را هیات مدیره تعیین می کند .
  ماده ١٩- هر یک از اعضای هیات مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضای خود را به هریک از شرکا برای هر مدت که صلاح بداند تفویض نماید و همچنین هیات مدیره می تواند تمام یاقسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید.
  ماده ٢٠: سال مالی موسسه از اول فروردین ماه هر سال شروع و به اخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تاسیس موسسه است.
  ماده ٢١: تقسیم سود: از درآمد موسسه در پایان هر سال مالی هزینه اداری حقوق کارکنان و مدیران استهلاکات مالیات سایر عوارض دولتی کسر و پس از وضع صدی ده بابت ذخیره قانونی بقیه که سود ویژه است به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم خواهد شد.
  ماده ٢٢ : فوت یا محجوریت هریک از شرکا باعث انحلال موسسه نخواهد شد و وراث شریک متوفی ویا ولی محجور می توانند به مشارکت خود ادامه دهند. در غیر این صورت بایستی سهم الشرکه خود را پس از انجام تشریفات قانونی دریافت ویا به شریک دیگر منتقل و از موسسه خارج شوند.
  ماده ٢٣ : انحلال : موسسه مطابق ماده ١١۴ قانون تجارت منحل خواهد شد در صورتی که مجمع شرکا رای به انحلال موسسه دهد یک نفر از بین شرکا و یا از خارج موسسه به سمت مدیرتصفیه تعیین خواهد شد وظایف مدیرتصفیه طبق قانون تجارت می باشد.
  ماده ٢۴: اختلافات حاصله بین شرکای موسسه از طریق حکمیت و داوری حل وفصل خواهد شد.
  ماده ٢۵: در سایر موضوعاتی که در این اساسنامه قید نشده است مطابق مقررات قانون تجارت ایران عمل و رفتار خواهدشد.
  ماده ٢۶: این اساسنامه در ٢۶ ماده تنظیم و به امضای کلیه موسسین موسسه به اسامی ذیل رسید و تمام مشخصات امضا شد.
  امضاء موسسین 

 • نظرات() 
 • پنجشنبه 11 مرداد 1397

  ارومیه یکی از شهرهای شمال غربی کشور است . ارومیه در استان آذربایجان غربی واقع‌شده است و به‌عنوان مرکز این استان ثبت‌شده است. این شهر در شمال غرب کشور به‌عنوان دومین شهر پرجمعیت محسوب می‌شود . دریاچه ارومیه که از جذابیت‌های کشور نیز به شمار می‌آمد امروز در حال زوال و از بین رفتن است . ارومیه از موقعیت ممتاز جغرافیایی به‌واسطه وجود دریاچه ارومیه بهره‌مند است . ارومیه در ایام گذشته به خاطر استقرار جغرافیای آن بر سر شاه‌راه‌های ارتباطی با قفقاز و آسیای صغیر از قطب‌های مهم تجاری منطقه محسوب می‌شده است. درواقع به همین دلیل عبور شاه‌راه ارتباطی اداره گمرک صادرات و واردات کالاهای تجاری تجار آن زمان در ایران محسوب می‌شده است . روند عبور و مرور از این شهر و بررسی گمرکی باعث می‌شده تا تجار به خریدوفروش در این شهر بپردازند . از محصولات کشاورزی و غیر کشاورزی (مانند نقل ارومیه که امروزه سوغات آن است )خود مردم شهر تا عشایر و دیگر اهالی حاشیه آن.

  همچنین علاوه بر تبریز، ارومیه نیز دارای کنسول گری ترکیه است که زیر نظر سفارت ترکیه در تهران مشغول به فعالیت است . از ویژگی‌های مهم استان آذربایجان غربی که منحصراً در این استان است ، هم‌مرز بودن با 3 کشور همسایه است. کشورهای نخجوان ترکیه و عراق از طریق این استان با ایران هم‌مرز هستند . و ارومیه به‌عنوان مرکز این استان حائز امتیاز است .

  شهرستان ارومیه ازلحاظ صنایع و معادن نیز رونق دارد و به جهت کیفیت بالای منابع طبیعی موجود در استان آذربایجان غربی و به طبع ارومیه ، این منطقه را از حیث کشاورزی ، باغداری ، دامداری و تولیدات آن‌ها خودکفا ساخته است . با توجه به مطالب فوق عمده صنایع این منطقه در کارخانه‌هایی است که مواد اولیه آن‌ها از محصولات کشاورزی موجود تأمین می‌گردد. به‌عنوان‌مثال کارخانه تولید قند ، کارخانه شیر پاستوریزه ، کارخانه تولید رب گوجه‌فرنگی و مواردی از این قبیل . علاوه بر این‌ها ارومیه معادنی همچون معادن مصالح و سنگ‌های ساختمانی ، نمک آبی و نمک سنگی را شامل می‌شود .

  اکنون‌که اطلاعات کلی را در ارتباط با ارومیه به دست آوردید ، به هر دلیلی ممکن است که تمایل به سرمایه‌گذاری و ثبت شرکت در ارومیه را داشته باشید برای شما که خارج از آن هستید و حتی ساکنین ارومیه مطالب جالب و مفید را در این زمینه جمع‌آوری و در ادامه آورده‌ایم .

  سرمایه‌گذاری و ثبت شرکت در ارومیه   

  آنچه به‌طور مجموع و کلی باید در مورد سرمایه‌گذاری و ثبت شرکت در ارومیه بدانید از روند اداری آن شروع می‌شود. استان آذربایجان غربی 42 شهرستان را در تقسیمات کشوری به خود اختصاص  داده است. سلسله‌مراتب اداری در زمینه ثبت شرکت در این استان بدین شرح است . هر شهرستان اداره ثبت شرکت خود را دارد و تمامی شکرت هایی که در حوزه استحفاظی‌شان صورت می‌گیرید در این ادارات ثبت می‌گردد. 42 شهرستان و نتیجتاً 42 اداره ثبت شرکت در استان آذربایجان غربی وجود دارد . ارومیه به‌عنوان مرکز این استان اداره مرکزی محسوب می‌شود و 41 اداره ثبت دیگر تحت نظارت اداره ثبت شرکت ارومیه فعالیت می‌کنند و یک نسخه از ثبت شرکت هایشان در اداره مرکزی بایگانی میگردد. چهارچوب کلی سلسله مراتب اداری ثبت شرکت در این استان بدین شرح است . ممکن است اداره ثبت شرکت یک شهرستان به شعبه های واقع در بخش ها تقسیم شود و این ادارات مجموعاً زیر نظر اداره ثبت شرکت مرکزی شهرستان مذکور مشغول فعالیت باشند . نهایتاً شما برای ثبت شرکت در صورت وجود شعبه ثبت در منطقه باید به آن رجوع کنید و روند اداری را طی کنید.

  اما طبق ماده 20 قانون اساسی دولت که در ذیل ثبت شرکت آمده ، شرکت‌ها را در انواع مختلفی ازلحاظ نوع فعالیت و زمینه اختیاراتشان دسته‌بندی کرده است . در ادامه‌ای مقاله شما با اطلاعات جامعی در مورد شرکت‌هایی که بالاترین آمار ثبت را به خود اختصاص داده‌اند آشنا می‌شوید . همچنین برای آگاهی از اطلاعات دیگر شرکت‌ها و حیطه فعالیت و تخصص و اختیاراتشان می‌توانید از تجربه و اطلاعات دقیق و بروز ثبت شرکت ویونا استفاده کنید.

  ثبت شرکت با مسئولیت محدود در ارومیه چرا و چگونه ؟

  برای اینکه بدانید چرا سراغ ثبت شرکت با مسئولیت محدود در ارومیه بروید ابتدا باید بدانید اصلاً به چه نوع شرکت‌هایی برچسب شرکت با مسئولیت محدود تعلق می‌گیرید . در تعریف شرکت با مسئولیت محدود این‌گونه آمده است  : افرادی (حداقل 2 نفر که به سن قانونی رسیده‌اند ) که برای انجام فعالیت‌های تجاری و عموماً باتجربه و سرمایه پایین می‌خواهند به ثبت شرکت نائل شوند سرمایه اولیه‌ای را تحت عنوان سهام (حداقل یک‌میلیون ریال) تأمین می‌کنند و در ذیل قوانین مربوط به سهام تقسیماتی در آن صورت نمی‌گیرد. مسئولیت محدود در این شرکت بدین معناست که هر یک از اعضای آن به میزان سرمایه اولیه عهده‌دار مسئولیت می‌شود .

  اما برای قسمت دوم عنوان درواقع چگونگی ثبت شرکت با مسئولیت محدود در ارومیه را باید شرح دهیم . فرایند ثبت شرکت با مسئولیت محدود در ارومیه در مقایسه ثبت دیگر شرکت‌ها آسان‌تر است . شما باید برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود در ارومیه این روند را بپیمایید :

  پیش‌قدم : به‌عنوان یک نکته قبل از بررسی قدم‌به‌قدم مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود در ارومیه توجه داشته باشید که گذراندن مشاوره با متخصصان در زمینه ثبت شرکت به‌شدت برای شما مفید است . این امر باعث می‌شود شما بااطلاع کافی وارد راهی بشوید که می‌خواهید تازه شروع کنید . مشاوران زبده و خبره‌ای در این زمینه در ثبت شرکت ویونا گرد هم آمده‌اند و شما می‌توانید بدین منظور با آن‌ها از طرق مختلف تماس حاصل کنید .

  قدم اول : در قدم اول شما باید قرارداد ثبت شرکت را امضا کنید .

  قدم دوم : برای مرحله و قدم بعد باید به تدارک و تکمیل و تنظیم مدارک موردنیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود در ارومیه بپردازید .

  مدارک لازم جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود در ارومیه

  1. کپی مدارک شناسایی اعضا

  2. گواهی عدم سوءپیشینه‌ی هیئت‌مدیره

  3. وکالت‌نامه

  4. دو برگ اظهارنامه‌ی شرکت با مسئولیت محدود

  5. دو جلد اساسنامه‌ی شرکت با مسئولیت محدود

  6. دو نسخه صورت‌جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسان

  7. دو نسخه صورت‌جلسه‌ هیئت‌مدیره

  * درصورتی‌که بخواهید متخصصان ثبت شرکت ویونا در تهیه‌ی این مدارک به شما کمک می‌کنند.

  قدم سوم : در این مرحله شما باید وارد سایت ثبت شرکت‌ها ارومیه شوید و اقدام به ثبت شرکت با مسئولیت محدود در ارومیه کنید .

  قدم چهارم : در این مرحله شما باید برای شرکت خود یک نام انتخاب کنید بدین منظور یک لیست از نام‌های پیشنهادی خود را به ترتیب اولویت ارائه می‌دهید و اداره مربوطه با بررسی آن‌ها ازلحاظ عدم ثبت قبلی و چهارچوب مربوط به اسامی شرکت‌ها نام شرکت شمارا مشخص می‌کند .

  قدم پنجم : بعد از سیر مراحل قبل شما باید مدارک و برگه‌های موجود جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود در ارومیه را امضا کنید .

  قدم ششم : بعد امضا مدارک و فرم‌ها باید مجموعه آن‌ها را به اداره ثبت شرکت‌ها ارومیه ( یا شهرستان و یا بخش منظور)ارسال نمایید .

  قدم آخر : به‌عنوان آخرین اقدام باید وجوه تعیین‌شده حق الثبت و حق الدرج را توسط ثبت شرکت واریز نمایید .

  جهت تکمیل هر نوع اطلاعاتی در این بخش از مطلب به مشاوران ثبت شرکت ویونا مراجعه فرمایید.

  ثبت شرکت با مسئولیت محدود شامل چه مزیت‌ها و معایبی است؟

  اکنون با مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود آشنا شدید باید بدانید هر نوع شرکتی بالقوه مزایا و معایبی را به همراه دارد . مختصراً مهم‌ترین آن‌ها را برای آگاهی بیشتر شما گردآوری کرده‌ایم که در ادامه مطلب در جدولی دسته‌بندی آن‌ها را خواهید دید .

  مزایا ثبت شرکت با مسئولیت محدود در ارومیه

  1. تنها باوجود دو نفر می‌توان اقدام به ثبت شرکت با مسئولیت محدود نمود

  2. روند آسان و به‌دوراز پیچیدگی آن‌که باعث شده سالانه آمار بالایی از ثبت شرکت‌ها  به ثبت شرکت با مسئولیت محدود اختصاص یابد.

  معایب ثبت شرکت با مسئولیت محدود در ارومیه

  1.عدم تعلق پذیره‌نویسی (از راه‌های فروش سهام شرکت به‌صورت عمومی ) و عدم امکان تقسیم و اختصاص سهم الشرکه و انتقال آن

  2. شرکت‌های با مسئولیت محدود مشمول تسهیلات بعضی از بانک‌ها (از طرف بانک ) نمی‌شوند .

  3. محدودیت شرکت‌های با مسئولیت محدود در شرکت در مناقصه و مزایده‌های شرکتی و سازمان‌های دولتی (از طرف شرکت و سازمان دولتی مربوطه)

 • نظرات() 
 • پنجشنبه 11 مرداد 1397

  موارد استفاده و کاربرد سامانه هوشمند تنظیم صورتجلسه در زمینه ثبت تغییرات شرکت بصورت دقیق در این مقاله ذکر شده است.

  سامانه هوشمند تنظیم صورتجلسات در جهت سهولت امور ثبتی مخصوصا تنظیم صورتجلسات تغییرات شرکت  و ثبت شرکت تولید شد و بعد طی مرحله آزمایشی با درصد خطای صفر  به مرحله اجرا رسید.

  نکته : سامانه هوشمند تنظیم صورتجلسه تضمین می کند به هیچ عنوان صورتجلسه تنظیم شده اخطار نخواهد خورد.

  کاربرد سامانه هوشمند تنظیم صورتجلسه

      ثبت شرکت
      نحلال شرکت
      افزایش یا کاهش سرمایه شرکت
      ورود و یا خروج شریک یا شرکا
      تغییر نام شرکا
      تغییر موضوع شرکت
      تغییر آدرس شرکت
      تغییر دارندگان حق امضا که حتی می توان حق امضا را به یک نفر به شکل منفرد داد یه برعکس به تمامی شرکا داد
      تبدیل سهام شرکت به با نام و بی نام
      تغییر مواد اساسنامه شرکت
      تصویب تراز سود و زیان
      تعیین و تصویب بیلان مالی
      انتخاب یا تمدید بازرسین
      انتخاب یا تمدید اعضای هیات مدیره
      تعیین سمت هیات مدیره
      تغییر حق امضا

 • نظرات() 

 • آخرین پست ها


  نویسندگان  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :


  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic