دنیای دیجیتال

چهارشنبه 13 تیر 1397

اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی که در ایران به امور بازرگانی و صنعتی و معدنی و خدمات مربوطه اشتغال دارند می‌توانند با رعایت شرایط‌زیر و با در دست داشتن مدارک زیر تقاضای صدور کارت بازرگانی از وزارت بازرگانی در تهران و ادارات کل‌بازرگانی در شهرستانها بنمایند.
‌الف – اشخاص حقیقی
۱ – داشتن حداقل ۲۴ سال تمام
۲ – داشتن محل کسب
۳ – داشتن حداقل سه سال سابقه کار در امور بازرگانی یا داشتن مدارک تحصیلی در رشته تجارت با ارائه مدرک مثبته که به گواهی اتاق بازرگانی و‌صنایع و معادن ایران رسیده باشد.
۴ – آشنایی به ضوابط و مقررات گمرکی، پولی، مالی و اداری کشور و مقررات تجارت خارجی
۵ – داشتن صلاحیت مالی، اخلاقی و اجتماعی با تأیید یکی از بانکهای طرف معامله و ارائه برگ عدم سوء پیشینه
۶ – دارا بودن سرمایه مناسب با رشته فعالیت و یا داشتن سرمایه و اعتبار بانکی.
۷ – داشتن دفاتر پلمب شده و ارائه اظهارنامه ثبتی.
۸ – سپردن تعهد در مورد تبعیت از سیاست کلی وزارت بازرگانی و رعایت کامل ضوابطی که در مواقع خاص از طرف دولت و یا وزارت بازرگانی از‌لحاظ تعیین خط مشی سیاست بازرگانی و ممنوعیت ورود و صدور کالا اعلام گردد.
۹ – سپردن تعهد مبنی بر استفاده سالم امور تجاری از کارت بازرگانی.
10 – در صورت تخلف هر یک از شرایط فوق و ارائه اسناد خلاف واقع، کارت بازرگانی دارنده آن ابطال و مراتب به سازمانهای ذیربط اعلام خواهد شد.

ب – اشخاص حقوقی:
‌ماده ۲ – شرکتها و اتحادیه‌ها و سندیکاها و شوراهای صنفی و مؤسسات تولیدی که در ایران به ثبت رسیده‌اند و به امور بازرگانی و تجارت خارجی‌اشتغال دارند با رعایت شرایط زیر می‌توانند تقاضای کارت بازرگانی از وزارت بازرگانی در تهران و ادارات کل بازرگانی در شهرستانها بنمایند.
۱ – شرکتهای متقاضی کارت بازرگانی باید دارای شرایط مندرج در قسمت الف باشند.
‌تبصره ۱ – ارائه پروانه کار و اقامت معتبر از مراجع ذیصلاح برای اتباع خارجی.
‌تبصره ۲ – تأیید صلاحیت مدیران خارجی از طریق سفارتخانه کشور متبوعشان.
‌تبصره ۳ – در صورتی برای مدیران عامل شرکتهای خارجی که در ایران به ثبت رسیده‌اند کارت بازرگانی صادر می‌شود که متقابلاً کشور متبوع آنان این‌حق را برای ایرانیان محفوظ بدارد.
‌ماده ۳ – مدارک مورد نیاز و تشکیل پرونده برای متقاضیان کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تنظیم و برای رسیدگی نهایی به‌وزارت بازرگانی ارسال می‌شود.
‌تبصره – متقاضی موظف است ظرف مدت یک ماه مدرک موردی نیاز را تکمیل نماید در غیر این صورت درخواست متقاضی کان‌لم‌یکن تلقی‌می‌شود.
‌ماده ۴ – مدت اعتبار کارت بازرگانی ۵ سال از تاریخ صدور می‌باشد مشروط بر این که همه ساله عضویت دارنده کارت از طرف اتاق بازرگانی و‌صنایع و معادن نیز تأیید و به وزارت بازرگانی اعلام شود.
‌ماده ۵ – در صورت تشخیص عدم صلاحیت دارنده کارت اعم از حقیقی و حقوقی از تمدید کارت بازرگانی خودداری و در صورت لزوم از ادامه‌فعالیت آنان نیز جلوگیری خواهد شد.
‌ماده ۶ – هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند بیش از یک کارت بازرگانی داشته باشد و اگر بخواهد از شهرستان دیگری تقاضای کارت نماید قبلاً‌باید کارت خود را در محلی که کارت صادر شده است باطل نماید.

‌تبصره ۱ – در صورتی که متقاضی در شهرستانی باشد که اداره کل بازرگانی در آن شهرستان نباشد مدارک مورد نیاز را رأساً و یا طریق فرمانداری به‌نزدیکترین محل اداره کل بازرگانی ارسال خواهد نمود.
‌تبصره ۲ – شرکتهای تولیدی که در شهرستانها دارای مدیر شعبه مستقل باشند مدیر شعبه مستقل می‌تواند درخواست کارت بازرگانی نماید.
‌ماده ۷ – اشخاص زیر نمی‌توانند کارت بازرگانی دریافت دارند:
‌الف – اشخاصی که به علت ارتکاب به جنحه جنایت به موجب حکم قطعی از مراجع قضایی از تمام و یا پاره‌ای از حقوق اجتماعی محروم گردیده‌اند.
ب – ورشکستان به تقصیر – و تقلب و همچنین ورشکستگان در حال موقت که امور آن تصفیه نشده باشد.
ج – افرادی که مشهور به فساد اخلاق و سوء استفاده باشند.

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 13 تیر 1397

  به موجب ماده 72 لایحه قانون تجارت، مجامع عمومی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود. اشخاص غیر سهامدار، حق شرکت در جلسات مجمع ععمومی را ندارند مگر به عنوان وکیل یا منشی. نصاب تشکیل رسمی جلسات و هم چنین حد نصاب تصمیم گیری جلسات مجامع عمومی، اصولاَ تابع اساسنامه است مگر آن که قانون ترتیب دیگری را مقرر کرده باشد.
  مجامع عمومی عبارتند از :
  1. مجمع عمومی موسس
  2. مجمع عمومی عادی
  3. مجمع عمومی فوق العاده
  مجمع عمومی عادی : به این مجمع ، مجمع عمومی سالیانه نیز گفته می شود زیرا با استناد به ماده 89 لایحه باید حداقل سالی یک بار تشکیل شود. در حالت کلی این مجمع برای انتخاب و عزل مدیران و بازرسان و تصویب گزارش های مالی تشکیل می شود.

      نصاب تشکیل جلسات در مجمع عمومی عادی

  به موجب ماده 87 لایحه قانون تجارت، حد نصاب تشکیل جلسات در مجمع عمومی عادی در دعوت اول با حضور دارندگان اقلاَ بیش از نصف سهامی است که حق رای دارند. این نصاب سرمایه ای می باشد یعنی اکثریت مطلق سرمایه ای. به عنوان مثال اگر شرکت صد واحد سرمایه داشته باشد باید در دعوت اول، دارندگان حداقل 51 واحد از سرمایه حاضر شوند. این حد نصاب مانند دعوت اول مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
  اگر در دعوت اول، اکثریت مذکور حاصل نشد، مجمع برای بار دوم دعوت می شود به شرط آن که نتیجه دعوت اول قید شده باشد.
  در دعوت دوم مجمع عمومی عادی، حضور هر تعداد از صاحبان سهام که هر مقدار از سهام شرکت را تعهد کرده باشند، کفایت می کند. پس در دعوت دوم مجمع عمومی عادی، اکثریت عددی یا سرمایه ای مد نظر نمی باشد. مثلاَ اگر شرکت 20 سهامدار داشته باشد، مجمع عمومی عادی در دعوت دوم با حضور 3 سهامدار نیز تشکیل می شود، حتی اگر این 3 سهامدار دارای ده درصد از سرمایه باشند.
  مجمع عمومی عادی مانند مجمع عمومی فوق العاده ، تا دو نوبت دعوت می شود اما مجمع عمومی موسس برای تشکیل تا سه نوبت دعوت می شود.
  نصاب تشکیل مجمع عمومی عادی :
  دعوت اول : بیش از نصف سرمایه که حق رای دارند.
  دعوت دوم : هر تعداد از صاحبان سهام که حق رای دارند.
  نکته : نصاب تشکیل جلسات مججامع عمومی، اصولاَ سرمایه ای می باشد، مگر در 2 مورد که ملاک تعداد اشخاص می باشد.
  1. جلسه دوم رسیدگی به آورده غیرنقد در مجمع عمومی موسس طبق ماده 80 لایحه : اکثریت مطلق عددی.
  2. دعوت دوم در مجمع عمومی عادی : حضور هر تعداد از صاحبان سهام که حق رای دارند.

      نصاب تصمیم

  حد نصاب تصمیم گیری در مجمع عمومی عادی، اصولاَ اکثریت مطلق یعنی بیش از نصف آرای حاضر در جلسه رسمی می باشد. مثلاَ اگر 20 رای در مجمع حاضر باشد و بخواهیم در خصوص تصویب ترازنامه تصمیم بگیریم ، باید 11 رای موافق داشته باشیم مگر در مورد انتخاب ( نه عزل ) مدیران یا بازرسان که ملاک اکثریت نسبی است. یعنی اگر 20 رای در جلسه مجمع حاضر باشد و 6 رای مخالف ، 7 رای موافق و 7 رای نیز ممتنع ، مدیر انتخاب می شود زیرا اکثریت نسبی کفایت می کند. اکثریت نسبی یعنی هر چقدر تعداد موافق از مخالف بیشتر باشد . در مورد انتخاب رئیس هیات رئیسه مجمع عمومی نیز طبق ماده 101 لایحه ، اکثریت نسبی ملاک است. اما در رابطه با انتخاب همزمان رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت طبق ماده 124 لایحه ، اکثریت سه چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی باید موافق باشند. مثلاَ اگر تعداد آرای حاضر در جبسه 100 باید حداقل 75 رای موافق با انتخاب وجود داشته باشد.

      زمان دعوت از مجمع عمومی عادی برای تصویب امور مالی

  به موجب ماده 110 قانون مالیات های مستقیم ، " اشخاص حقوقی مکلف اند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه با تعداد سهام و نشانی هر یک از آن ها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند ".
  حداکثر زمان ممکن برای دعوت از مجمع عمومی عادی برای تصویب امور مالی، 4 ماه پس از پایان سال مالی می باشد.
  در بند 3 ماده 243 لایحه ، برای رئیس و اعضای هیات مدیره شرکت سهامی که حداکثر تا 6 ماه پس از پایان هر سال مالی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را دعوت نکنند، ضمانت اجرای جزایی پیش بینی شده است.
   

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 13 تیر 1397

  گرید چیست؟
  روشی است برای اینکه شرکت ها را از لحاظ فنی و مالی مورد ارزیابی قرار می دهد و شامل :
  الف)مشاوران
  ب)پیمانکاران
  ج)انفورماتیک
  د)شرکت های epc
  ه)انده سازان
  رتبه بندی چه مزایایی دارد ؟شرکت ها برای اینکه بخواهند با مراکز دولتی و  یا حقوقی قرار داد ببندند  باید دارای گرید باشند و هر چقدر این گرید بالاتر باشد تمایل مراکز دولتی و خصوصی برای بستن قرار داد با ان شرکت ها بیشتر است زیرا بالا بودن رتبه نشان میدهد که ان شرکت از لحاظ مالی و فنی مناسبتر است پس هر چه گرید شرکت ها بالاتر باشد شانس برنده شدن انها در مناقصات بیشتر می شود .
  پیمانکاری شامل :ساختمان ،راه ،کشاورزی ،فن اوری اطلاعات ،اب،مرمت اثارباستانی و....
  مشاوران شامل :فضای سبز ،معماری داخلی ،محیط زیست ،ژئوتکنیک ،شیلات ،شهر سازی ،هواشناسی ،نقشه برداری ،گروه صنعت ،راه اهن و...
  انفورماتیک :سخت افزار ،نرم افزار ،تولید و ارائه ی قطعات و ملزومات ،امنیت فضای تولید وتبادل اطلاعات ، اموزش و پرورش و....
  دریافت گرید : بعد  از به ثبت رساندن شرکت با ید نسب به گرفتن گرید  برای شرکت اقدام کنید  ،گرید نشان دهنده ی این است که یک شرکت  کارهایی که انجام میدهد  چه از لحاظ کیفی و چه کمی در چه سطحی است .
  رتبه بندی شرکت ها با هم فرق می کند مثلابرای  شرکت های پیمان کاری این رتبه بندی از 1تا 5 است اما شرکت های مشاوره ای از 1 تا 3 هستند .

  مدارک لازم برای دریافت رتبه مناسب:
  1-مدارک ثبت شرکت که شامل اساسنامه ،اظهار نامه ،روزنامه ی رسمی ،تاسیس وتغییرات شرکت
  2-دادن اجاره نامه یا سند شرکت ،کپی شناسنامه و کارت ملی همه ی سهامداران و هیئت مدیره ی شرکت که برابر اصل شده باشد
  3-دو سوم اعضای هیئت مدیره باید مدرک کارشنا سی داشته باشند و برای این که بخواهید شرکت رتبه ی مناسبی را دریافت کند سعی کنید مدارک تحصیلی اعضایی را ارائه دهید که امتیاز شرکت را بالا ببرد .
  شرکت های پیمان کاری که رتبه بندی انها از 1 تا 5 است رتبه ی 5 پایین ترین رتبه  و 1 بالاترین رتبه است هر چقدر تعداد افراد فنی و مهندسی که در شرکت حضور دارند بیشتر باشد این رتبه بالاتر می رود وبرای شرکت های مشاوره ای که از 1 تا 3 است 1بالاترین رتبه و 3 پایین ترین رتبه است رتبه در این شرکت ها علاوه بر تعداد اعضای فنی و مهندسی به نرم افزار و امکانات فنی شرکت بستگی دارد .

  طبقه بندی شرکت های پیمانکاری برای دریافت رتبه:
  1-شرکت های پیمانکاری حقیقی و حقوقی که صد در صد سهم شرکت مربوط به اشخاص حقیقی است .
  2-شرکت های پیمانکاری که صد در صد سهم شرکت به شهرداری موسسات عام تعلق دارد 
  3-شرکت های پیمانکاری که جز شرکت های 1 و 2 نباشند .
  *صلاحیت پیمانکاران با توجه به ارزشیابی و تجربه ای که دارند و تخصص انها و از لحاظ مالی بستگی دارد .

  برای گرفتن رتبه نیاز چه مدارکی نیاز است :
  1-ارائه ی تعهد نامه که از دخالت کارکنان دولت جلوگیری می کند (تهد نامه ی سازمان یا تعهد نامه ی مهندسی )
  2-ارائه ی شماره تلفن و ادرس که این باید با ادرس و شماره تلفنی که درروزنامه است یکی باشد .
  3-گواهی نامه ی رتبه بندی را که حتما باید اصل ان باشد را ارائه دهید .
  4-تمام مدارک ثبت شرکت را باید کپی برابر اصل کنید که شامل شرکتنامه ،تقاضانامه ،اساس نامه ،روزنامه های رسمی
  5-ارائه ی اخرین صورت جلسه ی سهامداران .
  6-کپی شناسنامه کارت ملی و مدرک تحصیلی را برابر اصل کنید برای ارائه به کارشناس .
  7-باید کپی کارت پایان خدمت صاحبان سهام را تا سه سال گذشته ارائه دهید .
  8-ارائه ی ادرس و شماره تلفن افرادی که 5%سهام را دارند .
  9-ارائه ی پرینت گواهی تامین اجتماعی .
  10-باید از موافقتنامه یا قرار دادها کپی تهیه کرده و ارئه دهید .
  11-تایید کارکردها
  12-اظهار نامه ی مالیاتی که بوسیله ی سر ممیزی مالیاتی مورد نظر که شامل ترازنامه است .

  گرفتن رتبه یا گرید چه مزایایی دارد :
  1-اگر شرکت های پیمانکاری بخواهند در مناقصات شرکت کنند باید گواهینامه ی صلاحیت پیمانکاری را داشته باشند .
  2-رتبه شرکت ها را از هم جدا می کند .
  3-افرادی که سرمایه گذار هستند برای انتخاب شرکت مناسب برای پروژه های خود به رتبه بندی شرکت ها دقت می کنند زیرا هر چه رتبه بالاتر باشد نشان میدهد که ان شرکت ازلحاظ فنی و مالی در وضعیت بهتری قرار دارد .
  4-اگر شرکتی بخواهد با مراکز دولتی قرار داد ببندد باید حتما دارای رتبه باشد .

  شرایط دریافت گواهی نامه ی رتبه  :
  1_مدیران شرکت اصلا نباید کارمند دولت باشند .
  2_شرکتی که می خواهد گواهینامه رتبه را دریافت کند باید حتما به ثبت رسیده باشد .
  3-شرکت نباید سو پیشینه داشته باشد .
  4-اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل باید سابقه ی کار درخشان در کارنامه ی خود داشته باشند .
  5-شرکتی که بخواهد گرید بگیرد باید شرایط دریافت را داشته باشد .
  6-فقط در شرکت های پیمانکاری و مشاوره ای داشتن مدرک برای گرفتن رتبه امتیاز به حساب می اید .

  عواملی که در دادن رتبه به شرکت ها تاثیر دارد:
  1-سابقه ی کاری افرادی که در شرکت فعالیت دارند و تعداد انها .
  2-باید از اداره ی تامین اجتماعی نامه داشته باشند تا نشان دهد قرار داد درست است .
  3-مقدار سرمایه و بودجه ی شرکت .
  4-قرار داد هایی که بسته شده با توجه به میزان مبلغ این قرار داد ها و سابقه ی شرکت بستگی دارد .

  برای گرفتن رتبه ی 1تا 4 چه مدارکی نیاز است:
  1-مدارک شرکت را کپی برابر اصل می کنند .
  2-کپی مدارک اعضای شرکت که امتیاز شرکت بر اساس انها داده می شود .
  3-کپی صورت وضعیت شرکت .
  4-کپی صورت جلسه ی مربوط به تغییر سهام .
  5-کپی همه ی موافقتنامه ها .
  6-سه برگ شرکت را در سه صفحه تهیه می کنیم .
  7-حداقل دو سوم از اعضا و مدیر عامل باید مدرک لیسانس داشته باشند .
  8-باید اظهار نامه مالیاتی را مربوط به اخرین سال مالی که به مهر سر ممیزی رسیده است 

  برای گرفتن رتبه ی 5 چه مدارکی نیاز است :
  1-اصل مدرک شرکت
  2-دادن اجاره نامه یا سند مالکیت از دفتر مرکزی شرکت .
  3-کپی کارت ملی و شناسنامه اعضای هیئت مدیره و سهامداران.
  4-مدارک اعضا که برای شرکت امتیاز می اورند باید کپی برابر اصل شود.

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 13 تیر 1397

   ماده۱۴۹(ل.ا.ق.ت)- بازرس یا بازرسان می توانند در هر موقع، هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت مطالبه کرده ومورد رسیدگی قرار دهند. بازرس یا بازرسان می توانند به مسئولیت خود در انجام وظایفی که بر عهده دارند از نظر کارشناسان استفاده کنن. به شرط آنکه آن ها را قبلاً به شرکت معرفی کرده باشند.

  این کارشناسان در مواردی که بازرس تعیین می کند، مانند خود بازرس حق هر گونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت.

  ماده۱۵۱(ل.ا.ق.ت)- بازرس یا بازرسان باید هرگونه تخلف یا تقصیری در امور شرکت از ناحیه مدیران و مدیرعامل مشاهده کنند، به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند و در صورتی که ضمن انجام مأموریت خود از وقوع جرمی مطلع شوند باید به مرجع قضائی صلاحیتدار اعلام نموده و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند.

  ماده۲۳۲(ل.ا.ق.ت)- هیأت مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی، صورت دارائی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب های سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند. اسناد مذکور در این ماده باید اقلاً ۲۰ روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرسان گذاشته شود.

  مستفاد از ماده ۲۷۰(ل.ا.ق.ت)- در صورتیکه تصمیمات ارگان کنترل کننده شرکت سهامی (بازرس یا بازرسان قانونی) برخلاف مقررات قانونی و یا اساسنامه شرکت باشد هر ذی نفع (شرکت ـ سهامدار ـ شخص ثالث) می تواند از مراجع قضائی ذی صلاح صدور حکم بطلان تصمیمات را در خواست نماید.

  ماده۱۱۳(ل.ا.ق.ت)- هرگاه هیأت مدیره حسب مورد از دعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیری که سمت او بلاتصدی مانده خودداری کند، هر ذی نفع حق دارد از بازرس یا بازرسان شرکت بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل عده مدیران با رعایت تشریفات لازم اقدام کنند و بازرس یا بازرسان مکلف به انجام چنین درخواستی می باشند.

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 13 تیر 1397

  به موجب ماده 72 لایحه قانون تجارت، مجامع عمومی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود. اشخاص غیر سهامدار، حق شرکت در جلسات مجمع عمومی را ندارند مگر به عنوان وکیل یا منشی. نصاب تشکیل رسمی جلسات و هم چنین حد نصاب تصمیم گیری جلسات مجامع عمومی، اصولاَ تابع اساسنامه است مگر آن که قانون ترتیب دیگری را مقرر کرده باشد.

      صورتجلسه مجامع عمومی

  در هر جلسه رسمی که تشکیل می شود، باید خلاصه ای از تصمیمات و مذاکرات به صورت مکتوب درآید. به موجب ماده 105 لایحه ، از وظایف منشی هیات رئیسه مجمع عمومی، نگارش صورتجلسه است. صورتجلسه باید به امضای تمام ( نه اکثریت ) اعضای هیات رئیسه مجمع برسد و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری شود.
  در ماده 256 لایحه، برای هیات رئیسه مجمع عمومی که صورتجلسه را تنظیم نکند، ضمانت اجرای جزایی پیش بینی شده است.
  به موجب ماده 100 لایحه ، در آگهی دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی نکات ذیل باید قید شود :
  - دستور جلسه
  - تاریخ
  - محل تشکیل مجمع
  - قید ساعت
  - نشانی کامل
  به عقیده غالب حقوقدانان ، اگر در آگهی دعوت و موضوع دستور جلسه ، عباراتی مانند ( و غیره یا سایر موضوعات ) قید شود و تصمیماتی نیز خارج از دستور جلسه تصریح شده اتخاذ شود این تصمیمات قابل ابطال هستند. هم چنین اگر موارد ذکر شده در دستور جلسه کم یا اضافه شود نیز تصمیمات جلسه قابل ابطال است.
  به موجب ماده 99 لایحه ، مندرجات صورتجلسه حاضرین عبارتند از :
  - هویت کامل
  - اقامتگاه
  - تعداد سهام
  - تعداد آرای هر یک از حاضرین
  - امضا سهامدار
  در ماده 255 لایحه برای رئیس و اعضای هیئت مدیره هر شرکت سهامی که صورت حاضرین در مجمع را مطابق ماده 99 تنظیم نکنند، ضمانت اجرای جزایی پیش بینی شده است.

      حضور در جلسات مجامع عمومی

  به موجب ماده 99 لایحه ، سهامداران می توانند در جلسات مجامع عمومی حاضر شوند.
  البته در این صورت باید با ارائه ی ورقه سهم یا تصدیق یا گواهی نامه موقت سهم ، به شرکت مراجعه و ورقه ورود به جلسه دریافت کنند. فقط سهامدارانی که ورقه ورود دریافت کردند حق حضور در جلسه مجمع عمومی را دارند. با این اوصاف صرف سهامدار بودن برای حضور در جلسات کفایت نمی کند و باید ورقه ورود به جلسه نیز دریافت شود.
  در جلسات مجامع عمومی، حضور سهامدار شخصاَ الزامی نمی باشد زیرا طبق ماده 102 لایحه ، هم شخص سهامدار می تواند در جلسات مجمع عمومی حضور پیدا کند و هم می تواند وکیل یا قائم مقام قانونی یا نماینده ی شخصیت حقوقی را به این جلسات اعزام کند. در این صورت این نماینده باید مدرک وکالت یا نمایندگی خود را ارائه بدهد، مثلاَ قرارداد وکالت خود را ارائه دهد. حضور نماینده در جلسه به منزله ی حضور صاحب سهم است.
  علاوه بر این در بند 2 ماده 253، برای شخصی که با خدعه و نیرنگ ، خود را دارنده سهم یا قطعات سهم معرفی کند و یا به این طریق در اخذ رای در مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت نماید اعم از آن که این کار را شخصاَ یا توسط دیگری انجام دهد، ضمانت اجرای جزایی پیش بینی شده است. هم چنین در بند یک ماده 243 لایحه ، هر کس عامداَ مانع حضور دارنده سهم شرکت در جلسات مجامع عمومی صاحبان بشود، ضمانت اجرای جزایی پیش بینی شده است.

      عدول از حق رای در جلسات مجمع عمومی

  در صورتی که صاحب سهم حق رای خود را بدون انتقال مالکیت سهم خود به دیگری واگذار کند و یا این که انتقال گیرنده از حق رای خود در برابر انتقال دهنده صرف نظر کند، انتقال باطل است . مثلاَ مجید سهام خود را به داوود انتقال دهد اما با یکدیگر توافق کنند که حق رای مجید باقی باشد. در دادن رای، اصل آزادی کامل وجود دارد و اعطای نیابت در دادن رای ایراد قانونی ندارد اما وکالت نباید بلاعزل باشد.
   

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 13 تیر 1397


  شرکت مجری ذیصلاح
  برای جلوگیری از فعالیت افراد غیر متخصص در ساخت و ساز قانون جدیدی به تصویب رسیده است تحت عنوان مجری ذیصلاح .مجری ذیصلاح به شخصی اطلاق می شود که دارای مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته ی عمران یا  معماری می باشد و توسط نظام مهندسی تایید شده باشد . مجری ذیصلاح که باید در همه ی مراحل ساخت وساز حضور داشته باشد .پس در نتیجه شرکت هایی تحت عنوان مجری ذیصلاح بوجود امده تا صنعت ساخت و ساز به طور تخصصی انجام شود .

  برای ثبت شرکت مجری ذیصلاح چه شرایطی نیاز است :
  1-برای ثبت چنین شرکتی در ابتدا باید به اداره ی ثبت شرکت ها مراجعه کرده و پس از به ثبت رسیدن باید در روزنامه ی رسمی به چاپ برسد .
  2-شرکت های مجری ذیصلاح که فقط  در زمینه ی خدمات اجرای ساختمان فعالیت می کنند
  3-شرکت مجری ذیصلاح باید به صورت حقوقی در سازمان نظام مهندسی عضو شود
  4- در این نوع از شرکتها که باید دو نفر از مدیران ان دارای مهندس باشند و یا حداقل مدرک کاردانی داشته باشند و برای فعالیت پروانه ی اشتغال برای کار را داشته باشند
  5-در شرکت مجری ذیصلاح اعضای هیئت مدیره و مدیران باید سوابق فعالیت های خود را در این زمینه ارائه دهند
  6-تعداد اعضا در شرکت های مجری ذیصلاح شامل دو نفر به عنوان بازرس که نباید از میان اعضای شرکت باشند و سه نفر عضو می باشد
  7-سرمایه ی اولیه برای تشکیل این نوع شرکت که یک میلیون ریال می باشد
  8-مدت زمان برای ثبت شرکت که بیست روز کاری می باشد
  9-برای تشکیل این نوع شرکتها باید در ابتدای تشکیل شرکت 35%سرمایه به صورت نقدی پرداخت شود

  برای ثبت شرکت مجری ذیصلاح چه مدارکی نیاز است :
  1-در مرحله ی نخست باید برای شرکت اسمی انتخاب شود
  2-دو نسخه تقاضا نامه
  3-دو نسخه اساسنامه
  4-دو نسخه اظهارنامه
  5-ارائه ی صورت جلسه ی هیئت مدیره و مجمع عمومی موسسین
  6-کلیه ی اعضای هیئت مدیره باید 6 قطعه عکس ارائه دهند
  7-در صورتی که  انجام امور ثبت شرکت توسط وکیل انجام شود باید اصل و کپی وکالتنامه ارائه شود
  8-اعضای هیئت مدیره ، بازرسان شرکت و مدیر عامل باید گواهی عدم سو پیشینه ارائه دهند
  9-کلیه ی اعضای شرکت باید کپی کارت ملی و شناسنامه که برابر اصل شده است را ارئه دهند
  برای ثبت شرکت مجری ذیصلاح چه هزینه هایی نیاز است :
  مدت زمان ثبت شرکت که بین 30 تا 45 روز به طول می انجامد و میزان هزینه ی ثبت شرکت  به نوع فعالیت شرکت و مقدار سرمایه ی ان بستگی دارد وپایین ترین میزان دستمزد برای ثبت شرکت یک میلیون و پانصد هزار تومان می باشد .
  پس ازثبت شرکت چه کارهایی باید انجام شود :
  طی مدت یک هفته پس از ثبت شرکت باید دفاتر مالی شرکت را پلمپ کرده و محدوده ی حوزه ی مالیاتی خود را مشخص و نسبت به دریافت کد اقتصادی اقدام نمایید و در صورت انجام ندادن این امور طبق قانون باید جریمه پرداخت شود .

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 13 تیر 1397

  آثار انحلال شرکتهای تضامنی و نسبی مانند شرکت با مسئولیت محدود است . چرا که نحوه تصفیه و انحلال کلیه شرکتها ی غیر سهامی در قانون تجارت در شمول مقررات یکسان قرار دارد . وجه افتراق میان شرکتهای تضامنی و نسبی باشرکتهای با مسئولیت محدود در رابطه آنها به مسئولیت شرکا پس از انحلال باز می گردد.

  در رابطه با این شرکتها دوام شخصیت حقوقی بعد از انحلال و تا پایان کار تصفیه است .در قوانین ناظر به تصفیه شرکتهای تجاری به صراحت به این مهم اشاره نشده و تنها اشاراتی به تصدی امور شرکت د رحال تصفیه توسط مدیران و متصدیان تصفیه به چشم می خورد که نشان دهنده نمایندگی متصدیان تصفیه به عمل از سوی شرکت د رحال تصفیه است .

  مطابق ماده ۱۲۶ قانون تجارت :

  “هر گاه شرکت تضامنی منحل شود مادام که قروض از دارایی آن تادیه نشده هیچ یک از طلبکاران شخصی شرکا حقی در آن دارایی نخواهند داشت . اگر دارایی شرکت برای پرداخت قروض آن کفایت نکند طلبکاران شرکت حق دارند بقیه طلب خود را از تمام یا فردفرد شرکای ضامن مطالبه کنند ولی در این مورد طلبکاران شرکت بر طلبکاران شخصی شرکا حق تقدم دارند.”

  ماده بالا مجموعا مبین وجود شخصیت حقوقی لکن با دو سرفصل کاملا متفاوت است . فراز نخست ماده بالا متضمن منع شرکای شخصی از دست اندازی در اموال شرکت تا پیش از تسویه دون شکرت است . این محدودیت پذیرفتنی می نماید . چرا که بستانکاران شخصی شرکا طلبکاران مستقیم شرکت به شمار نمی روند . و تا هنگامی که دین پرداخت نشده ای درشرکت وجود دارد تقدم بستانکاران شرکت بر بستانکاران شخصی شرکا که از پیامدهای استقلال حقوق و تعهدات شخصی حقوقی ازت ، مانع از دخالت گروه اخیر می گردد.

  بخش دوم ماده ۱۲۶ مرقوم از هدفی همانند بخش اول لکن با چهره ای مقابل حکایت دارد . قسمت اخیر بر خلاف بخش اول که حفظ حقوق بستانکاران شرکت را در نظر دارد ، با هدف حمایت از شرکا و شرکت وصیانت از زندگی خصوصی و دارایی شخصی – خانوادگی ایشان وضع گردیده است.

  برخی از حقوق دانان حکم قسمت دوم ماده مورد بحث را با این استدلال که سوء استفاده شرکا و پنهان ساختن اموال شخصی به زیان بستانکاران شرکت را فراهم می آورد ، مورد نقد قرار داده اند. این دیدگاه ونقد مطروحه قابل پذیرش نیست . زیرا که اولا حکم مورد بحث از پیامدهای نخستین و ناگزیر شناسایی نهادی به نام شخصیت حقوقی است ، و هر تفسیری به جز آنچه که دربخش دوم ماده ۱۲۶ مورد بحث آمده با آثار شخصیت حقوقی شرکت تجاری در تعارض قرار می گیرد. ثانیا چنانچه شرکا در مقام گریز از پرداخت دیون خود باشند پیش از انحلال شرکت امکان پیش بینی اوضاع و فرصت دور نمودن اموال از دسترسی طلبکاران شرکت را حتی قبل از آغاز روند تصفیه دارند.

 • نظرات() 
 • سه شنبه 23 آبان 1396


  رهبر معظم انقلاب خطاب به ملت و دولت عراق: بخاطر اربعین قلبا تشکر می کنم
  رهبر انقلاب اسلامی ضمن قدردانی از ملت، دولت و جوانان مبارز عراقی برای برگزاری مراسم اربعین این راهپیمایی را پدیده الهی و معنوی بی‌سابقه و غیرقابل توصیف خواندند.
  امام خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب خطاب به ملت و دولت عراق: بخاطر اربعین قلبا تشکر می کنم


   

  به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (دوشنبه) در دیدار جمعی از مسئولان و فعالان فرهنگی استانهای آذربایجان‌شرقی و قم، با تجلیل از پدیده باشکوه و حیرت‌انگیز راهپیمایی اربعین و با دعا و آرزوی قبولی زیارت زائران، از دست‌اندرکاران برگزاری این مراسم تقدیر و تشکر کردند.

   

  حضرت آیت الله خامنه‌ای راهپیمایی عظیم اربعین را نشانه گسترش روح مبارزه و مجاهدت در راه خدا و آمادگی برای شهادت، در همه دنیای اسلام دانستند و افزودند: حضور این جمعیت عظیم از نقاط مختلف دنیا با وجود تهدیدهای تروریستی، پدیده‌ای عظیم و نشان‌دهنده اوج‌گرفتن تفکر مبارزه در راه خدا و آمادگی عمومی و همگانی در این راه است.

   

  رهبر انقلاب اسلامی پدیده‌ی الهی و معنویِ راهپیمایی اربعین را بی‌سابقه و غیرقابل توصیف خواندند و با تشکر از دست‌اندرکاران برگزاری این حرکت عظیم گفتند: از دولت عراق که وسایل برگزاری این حرکت باشکوه را فراهم کرد، از ملت عزیز عراق که این‌گونه مخلصانه و شادمانانه از زائران حضرت اباعبدالله علیه السلام پذیرایی کرد، از جوانان مبارز عراقی و حشد شعبی و دست‌اندرکاران تأمین امنیت مراسم، و از مسئولان عتبات در نجف اشرف و کربلای معلی، قلباً تشکر می‌کنیم و برکات الهی را برای آنان خواستاریم.

 • نظرات() 
 • سه شنبه 23 آبان 1396


  «حیف پول و وقتی که صرف دیدن این فیلم شود» حکایت این روزهای سینما
  سازندگان فیلم‌های کمدی که از روی دست هم کپی می‌کنند با فرمولی غلط سینما را به قهقرا می‌برند. و فیلم‌های اجتماعی از شدت تیرگی حال مخاطب را بد می‌کند.
  سینما «حیف پول و وقتی که صرف دیدن این فیلم شود» حکایت این روزهای سینما


   

  چند روز پیش در حال تماشای تیزر فیلم‌های در حال اکران بودم که زوجی را دیدم پس از حدود یک ربع از فیلم گذشته بود، سالن سینما را ترک کردند و جمله‌ای از زبانشان بیرون آمد که من را به فکر برد «حیف پول و وقت که صرف دیدن این فیلم شود». من هم که اثر دیگری را برای دیدن انتخاب کردم پس از تماشای فیلم همین جملات از ذهنم رد شد و این است حکایت فیلم‌های روی پرده نمایش و متاسفانه مخاطبانی که وقت و هزینه صرف می کنند هیچ چیز بدست نمی‌آورند.

   

  سینمای ما دو سبک دارد، اجتماعی و کمدی؛ سازندگان فیلم‌های کمدی که از روی دست هم کپی می‌کنند با فرمولی غلط سینما را به قهقرا می‌برند. و فیلم‌های اجتماعی از شدت تیرگی حال مخاطب را بد می‌کند گاهی هم سینماگر قصه‌ای ده دقیقه‌ای را در ۹۰ دقیقه کش می دهد و حرفی برای گفتن ندارد.

   

  اثری کمدی این روزها، روی پرده سینماهاست؛ فیلمی بی قصه، بی محتوا، سطحی و با بازی‌های ضعیف. ساختار فیلم به گونه‌ای است که انگار تهیه کننده و کارگردان تعدادی بازیگر سبک کمدی را دور خود جمع و گفت و گوهایی را رد و بدل کرده اند، تصاویری گرفته و موسیقی‌های سطحی و کوچه بازاری به آن اضافه شده است.

   

  «غیر مجاز» فیلمی اجتماعی است که به تازگی اکران شده است؛ در این فیلم معضلات یک دختر در جامعه امروز را به نمایش در می آید، دختری ساده و مظلوم که زیر دست ناپدری بزرگ شده است و ضربه‌های روحی و جسمی زیادی می‌خورد، در ادامه هم مصائب یک دختر دیگر مطرح می‌شود و گرفتاری‌ها و گره‌های ناراحت کننده یکی پس از دیگری سر از داستان فیلم در می‌آورند. در این فیلم روایتی دیده نمی‌شود. به نظر می‌رسد کارگردان نمی‌دانسته می‌خواهد چه کند و چه بگوید، ، ساختار ضعیف و بازی‌های بد هم باعث شده است تا «غیر مجاز» به یک اثر خسته کننده و بی هدف که آسیب‌های اجتماعی مختلف را بدون عمق و هدف مشخصی بیان می‌کند تبدیل شود. این فیلم فاقد پایان بندی است و گویا تهیه کننده و کارگردان اثری ساخته اند که با استفاده از وقایع ترحم برانگیر و موسیقی حزن انگیز حال مخاطب را بد می‌کند.

   

  فیلم سینمایی «آزاد به قید شرط» هم فیلمی شعاری است که قصه کیوان کمالی را که به ۲۰ سال حبس محکوم شده است و بعد از تحمل ۱۰ سال حبس به طور مشروط از زندان آزاد می‌شود روایت می‌کند، این فرد باید از انجام هرگونه جرم و درگیری بپرهیزد. امیر جعفری ایفای نقش اصلی این فیلم را بر عهده دارد که بازی قابل قبولی از خود ارائه داده است، اما نوع شخصیت پردازی فیلم مشکل دارد، کمال در پاره‌ای از مواقع فردی موجه است که صحبت‌های مفهومی و سنگین می‌کند و در برخی از مواقع بسیار سطحی! بازی‌های خوبی در فیلم دیده نمی‌شود و گفت و گوها در بعضی از مواقع بسیار شعاری می‌شود. کارگردان با متوسل شدن به شخصیت‌های فرعی بی خاصیت برای قصه مثل نقش لیلا اوتادی و شاخه‌های فرعی، فیلم را کش داده است.

   

  «انزوا» فیلمی به کارگردانی مرتضی علی عباس میرزایی است که به تازگی اکرانش آغاز شده و سراسر سیاهی است، قصه و فیلمنامه بدی دارد، تدوین آن به هیچ وجه سینمایی نیست و بازی‌های یک دستی ندارد و در کل نمی‌توان به لحاظ ساختاری و محتوایی نام یک فیلم سینمایی را رویش گذاشت.

   

  البته «خفگی» جدیدترین اثر فریدون جیرانی که نسبت به دیگر فیلم‌های روی پرده از کیفیت مناسب تری برخوردار است اتفاق متفاوتی در سینما به حساب می‌آید که آن هم برای مخاطب عام گنگ و نامفهوم است و قصه مرموز، قاب ها، ضرباهنگ متفاوت و فضای داستان، مخاطبان خاص را به خود جذب می‌کند.

   

  «خفگی» فیلمی جسورانه و سر پاست که قصه‌ای امروزی را روایت می‌کند، قصه پرستاری به نام صحرا مشرقی که درگیر زندگی یکی از بیمارانش می‌شود و روابطی بین او و مسعود همسر بیمارش به وجود می‌آید که پایان خوشی ندارد، صحرا در آستانه میان سالی و مجرد است و مشکلات زیادی پیش رویش قرار دارد. خفگی به لحاظ کارگردانی و طراحی صحنه و گریم اثر قابل قبولی است، اما بازی‌های یکدست ندارد، خلوتی بیش از حد قصه در بعضی از مواقع هم به داستان ضربه می‌زند، در کل جدیدترین اثر فریدون جیرانی به علت سبک و نوع روایت متفاوت، قابل قبول‌تر از سایر فیلم‌های سینمایی روی پرده است.

   

  حال سینما نگران کننده است؛ مردم هزینه می‌کنند، وقت می‌گذارند تا دقایقی را با هنر هفتم سپری کنند ولی دل خوشی از فیلم‌های روی پرده سینما ندارند. مخاطبی که این روزها به سینما می‌رود یا با انبوهی از مشکلات و دل آشوبه‌ها رو به رو می‌شود یا با تصاویر و دیالوگ‌هایی سطحی و گاهی سخیف که نمی‌شود اسمش را فیلم گذاشت. می‌توان گفت، بیشتر فیلم‌هایی که این روزها روی پرده سینماها به نمایش در می آیند، نمی‌توان نام فیلم بلند سینمایی روی آن گذاشت و قابلیت اکران ندارند چه برسد به اینکه درباره ساختار قصه و محتوایش بحث کرد.

 • نظرات() 
 • سه شنبه 23 آبان 1396

  اهداف جشنواره فجر نامشخص است/ هدف آقایان حمایت همه جانبه از یک جریان خاص

  جهانگیر الماسی گفت: متأسفانه اهداف جشنواره فجر نامشخص است و به همین دلیل این جشنواره مرتب در حال تغییر مسیر است.
  جهانگیر الماسی بازیگر و کارگردان سینما در پی اظهارات محمدمهدی حیدریان رئیس سازمان سینمایی که گفته بود: «بخش جشن جشنواره فجر در حال غالب شدن است و قطعاً یکی از اصلی‌ ترین جشن‌های انقلابی است و امسال باشکوه‌تر خواهد شد» گفت: متأسفانه اهداف جشنواره فجر نامشخص است و به همین دلیل این جشنواره مرتب در حال تغییر مسیر است و همه ساله با تغییر دبیران این جشنواره و همچنین مدیران سازمان سینمایی شاهد تغییر و تحولات عجیب در روند اجرایی و برگزاری این جشنواره هستیم و هنوز این رویداد سینمایی به یک ثبات نرسیده است.
   

   

  کارگردان فیلم سینمایی «رنج و سرمستی» گفت: بنده معتقدم جمله بندی آقای حیدریان و آنچه در رابطه با جشنواره فیلم فجر امسال بیان کرده اند عین هوشمندی و دقت است! ایشان بر اساس اهداف خود بشارت این را داده اند که برای «فجر» یک هدف گیری و طراحی جدید در نظر دارند و می خواهند تا زمانی که بر مسند مدیریت سینمای کشور نشسته اند با ظرافت های خاص خودشان این اهداف را گام به گام جلو ببرند!

   

  وی ادامه داد: هدف آقایان و نقشه بعضی افراد این است که جشن خانه سینما را به عنوان جشنواره اصلی کشور جا بیندازند! آن ها می خواهند با این کار حمایت همه جانبه خود را به سوی یک جریان فکری خاص که مدیریت خانه سینما را در دست دارد اعلام کنند و به این ترتیب بتوانند کلیت امور اداره سینمای کشور را به دست جریان خانه سینما بیندازند؛ جریانی که سبقه و سابقه آن برای همگان روشن و آشکار است و همه می دانند که چه کسانی به این جریان وابسته اند و چه کسانی نیستند و امروزه خانه نشین شده اند!

   

  این سینماگر سپس با انتقاد از جشن خواندن مهمترین رویداد سینمایی کشور اظهار داشت: ما سال ها است شاهد برگزاری جشن های دهه فجر تحت عنوان جشن های سالگرد بزرگداشت و پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی هستیم و متأسفانه طی سال های اخیر جشنواره فیلم فجر رسماً دیگر فقط عنوان یک جشنواره را به یدک می کشیده و همانند دورهمی برگزار می شده است. همه این ها دست در دست هم داده تا این جشنواره هیچ گاه نتواند در جرگه جشنواره های مهم و جریان ساز بین المللی قرار بگیرد.

   

  وی تأکید کرد: متأسفانه جشنواره فیلم فجر در این اواخر به جای آنکه در پی ایجاد یک اتحاد ملی میان سینماگران و مردم باشد اسباب درگیری بین گروه های فکری و سیاسی و مدیران مختلف سینمایی شده است و همه در پی آن بوده اند تا این جشنواره بخت برگشته را از آن خود کنند و هر هدف سیاسی و فکری که دارند در آن جا بیندازند.

   

  بازیگر فیلم سینمایی «افسانه آه» خاطرنشان کرد: جشنواره فیلم فجر در این سال ها محملی برای برخوردهای تخریبی شده و سلیقه های مدیران و سیاست گذاران همواره در آن حاکم و دخیل بوده است. این در حالی است که اگر اداره این جشنواره از ابتدا در دست جریان فکری و فرهنگی سینما می افتاد قطعاً تاکنون این جشنواره توانسته بود توسعه فرهنگی و هنری کشور را در عرصه بین المللی در پی داشته باشد و به جای رو به اضمحلال رفتن همه ساله اش می توانست شاهد شکوه و رونق باشد!

   

  الماسی در همین راستا متذکر شد: ما در این سال ها هیچ گونه تناسبی میان انقلاب اسلامی با این جشنواره که بهانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزار می شود ندیده ایم و همه این ها به دلیل همان تفکرات و سیاست های غلطی است که آقایان برگزار کننده این رویداد در سر دارند. این اتفاق شوم در حالی در کشور ما رخ می دهد که در دنیا جشنواره هایی نظیر جشنواره فیلم کن مرتباً در پی آن هستند تا جریان های فکری و فرهنگی شان را در جشنواره های شان به خورد مخاطبان بدهند و از سوی دیگر با برنامه ریزی های کلان در پی آن باشند تا اقتصادشان را با برگزاری این جشنواره رونق بخشند اما ما هیچ گاه در پی این چیزها نبوده و نیستم و تنها به منافع حزبی و جناحی مان کار داشته ایم!

   

  بازیگر فیلم سینمایی «دیگه چه خبر؟» در خاتمه این گفتگو با کنایه اظهار داشت: خوب است که مدیر فعلی سینمای کشور شفاف و روشن اعلام کرده اند که دیگر قرار نیست جشنواره ای در کار باشد ما شاهد برگزاری یک جشن و دورهمی در سینمای ایران هستیم چرا که حداقل دیگر تکلیف همه سینماگران با این رویداد سینمایی و خودشان و مدیران سینمایی مشخص می شود!؛ بنده معتقدم اتفاقاً باید از حرف آقای حیدریان استقبال کرد چرا که ایشان بعد از مدت ها یک تعریفی از این رویداد سینمایی ارائه کرده اند. به راستی چه ثمری دارد که جشنواره ای که هیچ نشانی از یک جشنواره ندارد را ما جشنواره خطاب کنیم؟ همان بهتر که بگوییم جشن فیلم فجر!

 • نظرات() 
 • سه شنبه 23 آبان 1396

  پرونده خشونت جنسی علیه مسلمانان روهینگیا در دادگاه بین‌المللی
  یک مقام ارشد سازمان ملل قصد دارد مساله آزار و اذیت مسلمانان روهینگیا به خصوص خشونت جنسی و شکنجه را در دادگاه بین‌المللی کیفری مطرح کند.
  مسلمانان میانمار پرونده خشونت جنسی علیه مسلمانان روهینگیا در دادگاه بین‌المللی


   پرامیلا پاتن نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در خشونت جنسی در سحنانی تاکید کرد: مساله آزار و اذیت علیه اقلیت مسلمان روهینگیا به خصوص خشونت جنسی و شکنجه را در دادگاه بین المللی کیفری مطرح و دنبال خواهم کرد.

   

  نماینده دبیر کل سازمان ملل در ادامه تصریح کرد: حدود 10 میلیون دلار کمک فوری برای تامین نیازهای بازماندگان از خشونت های جنسی در استان راخین لازم است.

   

  وی این اظهارات را در پایتخت بنگلادش پس از یک سفر سه روزه به منطقه کاکس بازار در مرز میانمار بیان کرده است.

   

  پاتن در این منطقه با زنان و دحترانی دیدار و گفتگو کرده است که از جمله صدها هزار روهینگیایی به شمار می روند که به دنبال پناه گرفتن در بنگلادش هستند.

   

  بیش از 600 هزار نفر از مسلمانان روهینگیا از 25 اوت تاکنون بر اثر اقدامات سرکوب گرایانه و خشونت آمیز ارتش و نیروهای امنیتی میانمار مجبور به فرار به بنگلادش شده اند.

   

  در ماه سپتامبر آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل اوضاع در استان راخین را پاکسازی قومی ارزیابی و توصیف کرده است.

   

  وی اظهار داشت: زمانی که به نیویورک بازگردم ، این مساله را با دادستان و رئیس دادگاه بین المللی کیفری در میان خواهم گذاشت که آیا ارتش میانمار را می توان به خاطر این جنایات، پاسخگو کرد یا نه. خشونت جنسی به صورت سازمان یافته و هدایت شده بوده و توسط نیروهای مسلح میانمار انجام گردیده است.

   

  این مقام ارشد سازمان ملل گفت: وضعیت منطقه کاکس بازار را به اطلاع دبیر کل سازمان ملل خواهم رساند و دفتر من نیز در گزارش سالیانه خود که قرار است ماه مارس به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شود، بخش ویژه ای را به میانمار اختصاص می دهد.

   

  پاتن تصریح کرد: اقدامات وحشیانه خشونت جنسی در چارچوب آزار و اذیت دسته جمعی رخ داده است که شامل کشتار بزرگسالان و کودکان، شکنجه، سوزاندن و غارت روستاها بوده است.

   

  وی در ادامه افزود: از زمان ورود نخستین آوارگان روهینگیا به بنگلادش در ماه اوت، متخصصان خشونت جنسی ، خدمات لازم را به بیش از 1644 قربانی خشونت های جنسی ارائه کرده‌اند که این افراد تنها بخش کوچکی از یک کوه یخی بزرگ هستند. ما برای مقابله با این بحران انسانی نیاز به کمک جامعه خیرین بین المللی داریم. بار آنقدر سنگین است که دولت بنگلادش به تنهایی قادر به تحمل آن نیست. ما خواستار کمک بین المللی فوری 10 میلیون دلاری هستیم.

 • نظرات() 
 • سه شنبه 23 آبان 1396

  تحقیق درباره سلامت روانی ترامپ
  گزارش‌های جدید نشان می‌دهد که مقامات کره شمالی کنجکاوند بدانند که ترامپ واقعا دیوانه است یا اینکه کارهای وی تنها یک نمایش است.
  ترامپ تحقیق درباره سلامت روانی ترامپ


  به نقل از پولیتیکو، سوزان دی‌گیو، پژوهشگر ارشد اندیشکده آمریکای نوین طی سال گذشته چهار مرتبه به صورت مخفی با مقامات کره شمالی در شهرهای ژنو، پیونگ‌یانگ، اسلو و مسکو دیدار داشته است. نکته جالب در این دیدارها این بوده است که مقامات کره شمالی می‌خواستند بدانند که آیا دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیوانه است یا اینکه کارهای وی تنها یک نمایش هستند.


  مقامات کره شمالی در این دیدارها به دنبال این بودند که بدانند ترامپ درباره مسائل مختلف به چه شکلی فکر می‌کند، مسائلی همچون کاهش بودجه وزارت خارجه و تحقیقات دادستان ویژه تحقیق درباره دخالت احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته آمریکا.


  به گفته دی‌مگیو، مقامات کره شمالی واقعا می‌خواستند بدانند انتهای بازی ترامپ چه خواهد بود. به باور پژوهشگر اندیشکده آمریکا نوین، کره شمالی پس از پیروزی ترامپ آماده بود موضوع برگزاری دور جدیدی از مذاکرات رسمی بین دو کشور و کاهش تقابل بر سر سلاح‌های هسته‌ای را به بحث بگذارد؛ اما تشدید سخنان ترامپ و پیام‌های توئیتری وی درباره کره شمالی، احتمالا این گزینه را حذف کرده است.


  این پژوهشگر آمریکایی می‌گوید که «آن‌ها (مقامات کره شمالی) اخبار را به طور مرتب پیگیری می‌کنند، آن‌ها سی‌ان‌ان را به صورت همیشگی تماشا می‌کنند، آن‌ها توئیت‌های ترامپ و دیگر چیزها را می‌خوانند».

 • نظرات() 
  • تعداد صفحات :4
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  

  آخرین پست ها


  نویسندگان  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :


  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات